[Przeniesienie kuratora do innego sądu lub zespołu kuratorskiego] - Art. 34. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Przeniesienie kuratora do innego sądu lub zespołu kuratorskiego] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  34.  [Przeniesienie kuratora do innego sądu lub zespołu kuratorskiego]
1. 
Jeżeli jest to konieczne ze względu na szczególne potrzeby sądu, kuratora można przenieść do innego sądu lub zespołu kuratorskiego w tej lub innej miejscowości w tym samym okręgu sądowym, zachowując dotychczasowe wynagrodzenie. Kuratorowi przeniesionemu do pracy w sądzie położonym w innej miejscowości przysługują: zwrot uzasadnionych kosztów przeniesienia, diety i zwrot kosztów podróży.
2. 
Na wniosek kuratora można przenieść go do innego zespołu kuratorskiego lub sądu położonego w tej lub innej miejscowości w tym samym okręgu sądowym.
3. 
Przeniesienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, dokonuje prezes sądu okręgowego, w którym kurator jest zatrudniony, w porozumieniu z prezesem sądu rejonowego, w którym kurator ma być zatrudniony.
4. 
Niedopuszczalne jest przeniesienie bez zgody kuratora, do sądu mającego siedzibę w innej miejscowości, kobiety w ciąży lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 lat, a także w wypadkach, gdy stoją temu na przeszkodzie ważne względy osobiste lub rodzinne kuratora.
5. 
Od decyzji o przeniesieniu przysługuje, w terminie 7 dni, odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.