[Więzi między kuratorami o charakterze rodzinnym lub prawnym a podległość służbowa] - Art. 22. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Więzi między kuratorami o charakterze rodzinnym lub prawnym a podległość służbowa] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  22.  [Więzi między kuratorami o charakterze rodzinnym lub prawnym a podległość służbowa]

Między kuratorami zawodowymi nie może istnieć stosunek bezpośredniej podległości służbowej, jeżeli są małżonkami albo pozostają ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia albo przysposobienia, opieki lub kurateli.