[Gratyfikacja jubileuszowa] - Art. 19. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Gratyfikacja jubileuszowa] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  19.  [Gratyfikacja jubileuszowa]
1. 
Kuratorowi zawodowemu przysługuje gratyfikacja jubileuszowa w wysokości:
1)
po 20 latach pracy - 75%,
2)
po 25 latach pracy - 100%,
3)
po 30 latach pracy - 150%,
4)
po 35 latach pracy - 200%,
5)
po 40 latach pracy - 300%,
6)
po 45 latach pracy - 400%

wynagrodzenia miesięcznego.

2. 
Do okresu pracy uprawniającego do gratyfikacji wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. 
Do obliczania i wypłacania gratyfikacji jubileuszowej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące nagród jubileuszowych, o których mowa w przepisach o pracownikach urzędów państwowych.