[Czas pracy kuratora zawodowego; standardy obciążenia pracą] - Art. 13. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Czas pracy kuratora zawodowego; standardy obciążenia pracą] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  13.  [Czas pracy kuratora zawodowego; standardy obciążenia pracą]
1. 
Czas pracy kuratora zawodowego określony jest wymiarem jego zadań.
2. 
Kurator wykonuje obowiązki służbowe w terenie oraz pełni dyżury sądowe ustalone przez prezesa sądu rejonowego po zasięgnięciu opinii kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej.
3. 
Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Kuratorów, określi, w drodze rozporządzenia, standardy obciążenia pracą kuratora zawodowego, uwzględniając wielkość indywidualnego obciążenia kuratora pracą przy wykonywaniu dozorów, nadzorów oraz innych czynności w stopniu zapewniającym szybkie i prawidłowe wykonywanie orzeczeń sądu.