Kuba-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej. Warszawa.1987.06.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.31.220

Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 1988 r.

UMOWA
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej,
podpisana w Warszawie dnia 17 czerwca 1987 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 17 czerwca 1987 r. została podpisana w Warszawie Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o współpracy kulturalnej oświatowej i naukowej

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Republiki Kuby,

- zdecydowane umacniać trwałą i braterską przyjaźń łączącą Polską Rzeczpospolitą Ludową i Republikę Kuby oraz dążąc do dalszego zbliżenia między narodami polskim i kubańskim, opartych na zasadach socjalistycznego internacjonalizmu,

- kierując się podstawowymi zasadami budownictwa socjalizmu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Republice Kuby,

- biorąc za podstawę ideologiczną jedność opartą na zasadach marksizmu-leninizmu oraz współpracę między Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą i Komunistyczną Partią Kuby,

- w przekonaniu, że stosunki kulturalne, oświatowe i naukowe służą interesom obu Państw i odgrywają ważną rolę we wzajemnym wzbogacaniu kultur narodowych, a także przyczyniają się do zacieśniania przyjaźni łączącej państwa i narody wspólnoty socjalistycznej,

- pragnąc przyczynić się poprzez współpracę kulturalną i naukową do umocnienia pokoju, zapewnienia bezpieczeństwa oraz ugruntowania odprężenia międzynarodowego,

- korzystając z pozytywnych wyników wieloletnich kontaktów kulturalnych i naukowych oraz bogatych doświadczeń realizacji Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rewolucyjnym Rządem Republiki Kuby z dnia 6 marca 1961 r.,

postanowiły zawrzeć niniejszą umowę i uzgodniły, co następuje:

Umawiające się Strony będą rozwijać i umacniać wszechstronną współpracę i wymianę doświadczeń w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i sztuki, środków masowego przekazu, ochrony zdrowia, sportu, turystyki i kontaktów młodzieżowych. W tym celu Strony będą popierać współpracę między organami i instytucjami państwowymi oraz organizacjami społecznymi. Będą także popierać rozwój twórczych kontaktów między naukowcami i osobami prowadzącymi działalność w dziedzinie kultury i sztuki, a także kontakty między obywatelami obu Państw.

Umawiające się Strony będą prowadzić współpracę kulturalną i naukową, kierując się zasadami ich polityki państwowej, zgodnej z pokojową polityką państw wspólnoty socjalistycznej.

Umawiające się Strony będą rozwijać wychowywanie obywateli w duchu przyjaźni między narodami, a także w duchu socjalistycznego internacjonalizmu i patriotyzmu.

Umawiające się Strony będą współpracować w zakresie realizacji przedsięwzięć kulturalnych, organizowanych z okazji obchodów świąt narodowych i ważnych rocznic.

Umawiające się Strony będą rozwijać i pogłębiać współpracę w dziedzinie nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych, medycznych i społecznych w celu przyspieszenia postępu naukowo-technicznego i ekonomicznej integracji państw wspólnoty socjalistycznej. W tym celu będą popierać w szczególności:

-
rozwój badań w dziedzinach nauki interesujących obie strony i przy zastosowaniu nowoczesnych form współpracy naukowej, łącznie z podziałem pracy, prowadzeniem wspólnych badań oraz tworzeniem wspólnych badań oraz tworzeniem wspólnych zespołów badawczych,
-
prowadzenie dwustronnych i wielostronnych badań naukowych, koordynację, wspólne planowanie i opracowywanie programów długofalowych i prognoz badawczych w uzgodnionych zakresach,
-
wspólne wykorzystywanie doświadczeń i wyników uzyskanych w trakcie rozwiązywania problemów naukowych i naukowo-technicznych,
-
wszechstronne rozszerzanie bezpośredniej współpracy między akademiami nauk, instytutami naukowo-badawczymi, szkołami wyższymi i organizacjami o charakterze naukowym,
-
wymiana naukowców, pracowników dydaktycznych i specjalistów w celu prowadzenia prac naukowo-badawczych, wygłaszania wykładów, udziału w konferencjach i sesjach naukowych oraz wymiany doświadczeń,
-
podejmowanie wspólnych działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji naukowców i młodych pracowników nauki.

Umawiające się Strony będą popierać współpracę i wymianę doświadczeń w dziedzinie szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz oświaty na szczeblu średnim i podstawowym. W szczególności będą popierać:

-
bezpośrednią współpracę między szkołami wyższymi, średnimi, ogólnokształcącymi i zawodowymi oraz innymi placówkami oświatowymi i instytutami naukowo-dydaktycznymi,
-
współpracę i wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania nowoczesnych metod nauczania, podnoszenia efektywności działań oświatowych i pedagogicznych na różnych szczeblach nauczania, a także w zakresie struktury i doskonalenia materiałowo-technicznego zaplecza oświaty,
-
wymianę wykładowców w celu prowadzenia działalności pedagogicznej, podnoszenia kwalifikacji, wygłaszania wykładów i odczytów, przeprowadzania konsultacji itp.,
-
wymianę studentów szkół wyższych, uczniów szkół średnich ogólnokształcących i szkół zawodowych oraz techników w celu odbycia praktyk zapoznawczych i zawodowych, udziału w kursach językowych, seminariach i wyjazdach studyjnych,
-
nauczanie języka, literatury, historii i geografii drugiej strony w swoich szkołach wyższych i średnich wszystkich typów,
-
wspólne uzgadnianie materiału naukowego, zawartego w podręcznikach literatury, historii i geografii w działach dotyczących obu krajów, oraz okazywanie pomocy w opracowaniu materiału naukowego o drugim Państwie.

Umawiające się Strony będą rozwijać wszechstronną współpracę i wymianę w dziedzinie kultury i sztuki.

W szczególności będą popierać:

-
rozwój bezpośrednich kontaktów między odpowiednimi instytucjami w dziedzinie kultury, literatury, wydawnictw, wszystkich rodzajów sztuki, bibliotekarstwa, muzeów, ochrony zabytków, a także między instytutami i szkołami artystycznymi, stowarzyszeniami twórców, organizacjami i instytucjami upowszechniania kultury i sztuki,
-
wszelkie skuteczne formy współpracy w dziedzinie kultury, łącznie z organizowaniem festiwali sztuki, dni kultury i podobnych imprez,
-
prezentowanie i upowszechnianie utworów muzycznych, filmów i sztuk teatralnych oraz wymianę publikacji o charakterze artystycznym, filmów, zapisów nutowych, materiałów muzycznych, dzieł plastycznych, a także organizację wystaw artystycznych,
-
wymianę zespołów artystycznych, zespołów amatorskich na występy artystyczne oraz artystów indywidualnych.

Umawiające się Strony będą popierać współpracę w dziedzinie wydawania i upowszechniania książek.

W tym celu udzielą szczególnego poparcia:

-
dwustronnej współpracy organizacji i instytucji wydawniczych i księgarskich,
-
publikowaniu przekładów znaczących pozycji w dziedzinie literatury politycznej i nauk społecznych, literatury pięknej, dziecięcej i młodzieżowej, naukowej i popularnonaukowej oraz zawodowej,
-
publikowaniu wspólnych dzieł poświęconych historii, kulturze i życiu drugiego narodu,
-
upowszechnianiu i propagowaniu literatury drugiego Państwa, łącznie z organizowaniem wystaw książek,
-
współpracy w dziedzinie kształcenia i doskonalenia kwalifikacji tłumaczy.

Umawiające się Strony umożliwią obywatelom drugiej Strony dostęp, zgodnie z ustawodawstwem swoich Państw, do archiwów, bibliotek, muzeów i innych tego typu instytucji w celu wykorzystania znajdujących się w nich kolekcji i zbiorów do pracy naukowo-badawczej.

Umawiające się Strony będą popierać popularyzację w swoim Państwie osiągnięć kulturalnych drugiej Strony, wykorzystując w tym celu, między innymi, działalność instytucji i agencji handlowych.

Umawiające się Strony będą sprzyjać dalszemu rozszerzaniu stosunków między agencjami prasowymi, radiem i telewizją obu Państw w oparciu o umowy o bezpośredniej współpracy między tymi instytucjami. Będą sprzyjać także współpracy między organami prasowymi i stowarzyszeniami dziennikarzy. W tym celu udzielą szczególnego poparcia:

-
propagowaniu w swoich środkach masowego przekazu osiągnięć socjalizmu w obu Państwach,
-
rozszerzaniu w środkach masowego przekazu tematyki dotyczącej rozwoju krajów socjalistycznych i przyjaźni między narodami,
-
wymianie dziennikarzy i korespondentów,
-
współpracy w dziedzinie kształcenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych dziennikarzy,
-
wymianie programów radiowych i telewizyjnych,
-
koprodukcji filmów telewizyjnych.

Umawiające się Strony będą popierać współpracę między kinematografiami obu Państw, w oparciu o programy współpracy zawierane między kierownictwem polskiej kinematografii i Kubańskim Instytutem Sztuki i Przemysłu Kinematograficznego. Współpraca między tymi instytucjami będzie obejmować w szczególności następujące aspekty:

-
promowanie, dystrybucję i prezentację filmów drugiej Strony w swoim Państwie w drodze zakupu i organizowania festiwali filmowych, pokazów i retrospektyw,
-
organizowanie specjalnych pokazów filmowych z okazji świąt narodowych i innych ważnych rocznic, udział w festiwalach filmowych organizowanych w drugim Państwie,
-
współpracę między studiami filmowymi w zakresie twórczości i produkcji filmowej,
-
współpracę w dziedzinie gospodarki, techniki, prezentacji i dystrybucji filmów oraz w zakresie przygotowywania personelu technicznego i merytorycznego,
-
rozwój wymiany między filmowcami obu krajów.

Umawiające się Strony będą rozwijać współpracę w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych na podstawie odrębnego porozumienia.

W szczególności będą popierać:

-
rozszerzanie bezpośredniej współpracy instytucji medycznych obu Państw,
-
współdziałanie w zakresie doskonalenia kadr medycznych oraz pracowników służby zdrowia,
-
wymianę doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych prac naukowo-badawczych w dziedzinach interesujących obie strony.

Umawiające się Strony będą sprzyjać rozwijaniu bezpośredniej współpracy w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i turystyki na podstawie odrębnych porozumień między odpowiednimi instytucjami. W szczególności będą popierać wymianę ekip sportowych w celu uczestnictwa w spotkaniach przyjaźni, zawodach i turniejach międzynarodowych oraz będą popierać wymianę doświadczeń między działaczami i trenerami.

Umawiające się Strony będą działać na rzecz zawarcia umowy o ochronie praw autorskich, umożliwiającej szeroką popularyzację dorobku obu Państw w zakresie twórczości literackiej, naukowej i artystycznej.

Umawiające się Strony będą się wzajemnie informować o kongresach, konferencjach, festiwalach, wystawach, zawodach i innych imprezach organizowanych w każdym z Państw i związanych ze współpracą objętą niniejszą umową.

Umawiające się Strony będą popierać rozwój bezpośrednich kontaktów między organizacjami młodzieżowymi i kobiecymi oraz innymi organizacjami społecznymi obu Państw.

Umawiające się Strony będą popierać dalszy rozwój i doskonalenie wielostronnej współpracy państw socjalistycznych w dziedzinach będących przedmiotem niniejszej umowy.

Przy realizacji współpracy bilateralnej będą uwzględniać zobowiązania, jakie dla nich wynikają z umów wielostronnych.

Umawiające się Strony będą się informować o stanie swoich stosunków kulturalnych i naukowych z krajami trzecimi, będą konsultować swoje działania w tych dziedzinach w odniesieniu do tych krajów i będą współpracować w ramach międzynarodowych organizacji i konwencji naukowych i kulturalnych.

W celu realizacji niniejszej umowy będą uzgadniane:

-
międzyrządowe plany współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej,
-
plany robocze (protokoły) o współpracy między poszczególnymi ministerstwami, instytucjami centralnymi i organizacjami w celu konkretyzacji przedsięwzięć przewidzianych w planach międzyrządowych.

Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków wynikających dla Stron z zawartych przez nie innych umów międzynarodowych.

Traci moc Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rewolucyjnym Rządem Republiki Kuby, podpisana w Hawanie dnia 6 marca 1961 r.

Pozostają jednak w mocy porozumienia wykonawcze zawarte na podstawie wspomnianej umowy.

Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Hawanie.

Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat i ulega automatycznemu przedłużaniu na dalsze pięcioletnie okresy, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na sześć miesięcy przed upływem danego okresu.

Sporządzono w Warszawie dnia 17 czerwca 1987 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim i hiszpańskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 24 października 1987 r.