Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1658 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2020 r.
Art.  9.  [Kwoty ustalane w ustawie budżetowej]
1.  W ustawie budżetowej ustala się:
1) (uchylony);
2) kwoty bazowe;
3) średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej;
4) kwoty wynagrodzeń dla państwowych jednostek budżetowych, dla poszczególnych grup pracowników, o których mowa w art. 5, w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków.
2.  (uchylony).
3.  (uchylony).
4.  Ponad wynagrodzenia, ustalone zgodnie z art. 6, mogą być wypłacane wynagrodzenia finansowane z Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.