[Kwoty ustalane w ustawie budżetowej] - Art. 9. - Kształtowanie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmiana... - Dz.U.2022.1533 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Kwoty ustalane w ustawie budżetowej] - Kształtowanie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1533 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  9.  [Kwoty ustalane w ustawie budżetowej]
1. 
W ustawie budżetowej ustala się:
1)
(uchylony);
2)
kwoty bazowe;
3)
średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej;
4)
kwoty wynagrodzeń dla państwowych jednostek budżetowych, dla poszczególnych grup pracowników, o których mowa w art. 5, w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
Ponad wynagrodzenia, ustalone zgodnie z art. 6, mogą być wypłacane wynagrodzenia finansowane z Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.