[Gospodarstwo rodzinne] - Art. 5. - Kształtowanie ustroju rolnego. - Dz.U.2022.2569 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Gospodarstwo rodzinne] - Kształtowanie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2569 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2022 r.
Art.  5.  [Gospodarstwo rodzinne]
1. 
Za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne:
1)
prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz
2)
w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.
2. 
Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o której mowa w ust. 1 pkt 2, będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności.
3. 
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do ustalania powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem współposiadania samoistnego oraz współposiadania na podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy dzierżawy.