§ 4. - [Zadania realizowane przez publiczne centrum kształcenia zawodowego] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2175

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2023 r.
§  4.  [Zadania realizowane przez publiczne centrum kształcenia zawodowego]
1. 
Publiczne centrum kształcenia zawodowego:
1)
realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu wynikające z programu nauczania danego zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu:
a)
zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a lit. a ustawy, zwanych dalej "szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe", w zakresie całego lub części programu nauczania danego zawodu,
b)
zajęć uzupełniających dla młodocianych pracowników, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy, lub
2)
prowadzi turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 4 ustawy, zwane dalej "turnusami".
2. 
Publiczne centrum kształcenia zawodowego może prowadzić:
1)
kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-3 i 5 ustawy;
2)
dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do branżowych szkół I stopnia - w zakresie kształcenia zawodowego teoretycznego, w przypadku gdy branżowa szkoła I stopnia nie ma możliwości zrealizowania części tego kształcenia.