§ 3. - [Formy kształcenia prowadzone przez centrum kształcenia ustawicznego] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2175

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2023 r.
§  3.  [Formy kształcenia prowadzone przez centrum kształcenia ustawicznego]
1. 
Centrum kształcenia ustawicznego prowadzi kształcenie ustawiczne w:
1)
formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-3 i 5 ustawy;
2)
szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia lub szkołach policealnych, jeżeli takie szkoły wchodzą w skład centrum kształcenia ustawicznego.
2. 
Centrum kształcenia ustawicznego może realizować zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu wynikające z programu nauczania danego zawodu.