§ 19. - [Zakres oceniania w trakcie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2175

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2023 r.
§  19.  [Zakres oceniania w trakcie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników]
1. 
W trakcie turnusu ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne młodocianego pracownika i jego zachowanie.
2. 
Do oceniania, o którym mowa w ust. 1, przepisy rozdziału 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie oceniania uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży stosuje się odpowiednio.