Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1632

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2017 r.
§  38. 
1.  Kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, o której mowa w § 3 pkt 5, prowadzi się od dnia 1 września 2017 r. na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.
2.  W przypadku kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, o których mowa w § 3 pkt 5, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy o systemie oświaty.