Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1632

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2017 r.
§  31.  Publiczne placówki i ośrodki współpracują z:
1) pracodawcami w zakresie:
a) organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego,
b) przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców,
c) kształcenia ustawicznego pracowników;
2) urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach;
3) innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne w zakresie zadań statutowych.