Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1632

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2017 r.
§  24. 
1.  Centrum kształcenia ustawicznego może prowadzić kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w § 3 pkt 1-3 i 5, a także w szkołach dla dorosłych, jeżeli takie szkoły wchodzą w skład centrum.
2.  Centrum kształcenia ustawicznego może ponadto realizować zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu.
3.  Szczegółową organizację, sposób i warunki prowadzenia kształcenia w szkołach dla dorosłych wchodzących w skład centrum kształcenia ustawicznego określają przepisy dotyczące szkół publicznych.