Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1632

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2017 r.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) podstawie programowej kształcenia w zawodach - należy przez to rozumieć przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy;
2) podstawie programowej kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b, c, e oraz g ustawy;
3) klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - należy przez to rozumieć przepisy wydane na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy;
4) placówce - należy przez to rozumieć placówkę kształcenia ustawicznego i placówkę kształcenia praktycznego, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy;
5) ośrodku - należy przez to rozumieć ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy;
6) młodocianym pracowniku - należy przez to rozumieć młodocianego pracownika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962);
7) efektach kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, efektach kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów, efektach kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji - należy przez to rozumieć odpowiednie efekty kształcenia określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.