Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1632

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2017 r.
§  18. 
1.  Kurs, o którym mowa w § 3 pkt 5, może być prowadzony przez placówkę lub ośrodek.
2.  Osoba, która ukończyła kurs, o którym mowa w § 3 pkt 5, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
3.  W przypadku kursu realizowanego na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na wniosek osoby, która ukończyła kurs.