Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1632

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2017 r.
§  11. 
1.  Kurs umiejętności zawodowych kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs.
2.  Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.