Kształcenie na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.256

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
reguły kształcenia na studiach doktoranckich;
2)
zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodowe, minimalny wymiar zajęć oraz liczbę punktów ECTS;
3)
wymiar praktyk, w tym realizowanych w formie zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich prowadzonych w uczelni;
4)
wymagania dla poszczególnych form studiów doktoranckich.
Kształcenie na studiach doktoranckich stwarza warunki do:
1)
realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, zajęcia fakultatywne i praktyki zawodowe;
2)
prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką organizacyjną uczelni lub jednostką naukową;
3)
współpracy naukowej w ramach zespołów badawczych, w tym także międzynarodowych;
4)
przygotowania przez doktoranta oraz wydania lub przyjęcia do druku:
a)
publikacji naukowej w formie książki lub
b)
co najmniej jednej publikacji naukowej:
w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260) lub
w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej;
5)
przygotowania przez doktoranta publicznej prezentacji dzieła artystycznego;
6)
przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką:
a)
promotora albo
b)
promotora i kopromotora lub drugiego promotora, lub promotora pomocniczego;
7)
przygotowania do egzaminów doktorskich;
8)
uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.
1.
Łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych, objętych programem studiów doktoranckich, umożliwia doktorantowi uzyskanie nie mniej niż 30 i nie więcej niż 45 punktów ECTS.
2.
Wymiar zajęć fakultatywnych wynosi co najmniej 15 godzin.
3.
Zajęciami fakultatywnymi rozwijającymi umiejętności zawodowe są zajęcia, które przygotowują doktoranta do prowadzenia działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej.
4.
Zajęciami fakultatywnymi rozwijającymi umiejętności dydaktyczne są zajęcia, które przygotowują doktoranta kształcącego się na studiach doktoranckich w uczelni do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.
5.
Zajęcia fakultatywne są realizowane w wymiarze umożliwiającym uzyskanie co najmniej 5 punktów ECTS w każdej z grup zajęć, o których mowa w ust. 3 i 4.
Realizacja programu studiów doktoranckich prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia uwzględniających ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy.
1.
Wymiar praktyk zawodowych, w tym realizowanych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu dla doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich w uczelni, nie może być mniejszy niż 10 oraz większy niż 90 godzin rocznie.
2.
Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w uczelni lub uczestniczący w ich prowadzeniu, jest zwolniony z praktyk realizowanych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Wymagania określone w § 2-5 stosuje się w procesie kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich.
Kształcenie na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych prowadzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia może być prowadzone na dotychczasowych zasadach do zakończenia cyklu kształcenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 172), które utraciło moc z dniem 16 stycznia 2017 r. zgodnie z art. 111 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010 oraz z 2017 r. poz. 60).