Kształcenie kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1448

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 lipca 2022 r.
w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia

Na podstawie art. 102 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb ubiegania się o przyjęcie, w tym tryb postępowania rekrutacyjnego, do uczelni wojskowych, szkół podoficerskich, centrów szkolenia i ośrodków szkolenia, dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do tych uczelni, szkół, centrów i ośrodków szkolenia oraz zakres i terminy składania egzaminów wstępnych;
2)
warunki i tryb powoływania do służby wojskowej pełnionej na czas kształcenia odpowiednio w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia;
3)
warunki i tryb przyjmowania do uczelni wojskowych, szkół podoficerskich, centrów szkolenia i ośrodków szkolenia;
4)
sposób ustalania kosztów kształcenia na uczelni wojskowej, w szkole podoficerskiej, centrum szkolenia i ośrodku szkolenia oraz wzór umowy, określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów na utrzymanie i naukę;
5)
sposób wnoszenia opłat z tytułu egzaminów wstępnych dla osób niebędących żołnierzami zawodowymi, ubiegających się o przyjęcie do uczelni wojskowych, szkół podoficerskich, centrów szkolenia i ośrodków szkolenia oraz szczegółowy tryb ich pobierania;
6)
warunki i tryb mianowania na stopnie wojskowe żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową na czas kształcenia odpowiednio w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia;
7)
przebieg służby, warunki i tryb opiniowania żołnierzy pełniących tę służbę, w tym wzór arkusza opinii, ich uprawnienia inne niż określone w ustawie oraz tryb postępowania związany ze zwalnianiem z tej służby.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
2)
osoba zainteresowana - osobę ubiegającą się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w ramach kształcenia w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia, poprzedzającej powołanie do zawodowej służby wojskowej;
3)
kandydat - osobę zainteresowaną, po jej powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia, ubiegającą się o powołanie do zawodowej służby wojskowej;
4)
postępowanie rekrutacyjne - postępowanie rekrutacyjne, o którym mowa w art. 81 ustawy, prowadzone w wojskowym centrum rekrutacji;
5)
WCR - wojskowe centrum rekrutacji.

Rekrutacja

§  3. 
Osoba zainteresowana spełniająca warunki, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1-8 ustawy oraz wobec której nie zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 362 ust. 2 ustawy, może ubiegać się o przyjęcie do:
1)
uczelni wojskowej na:
a)
studia stacjonarne w tej uczelni - w przypadku posiadania świadectwa dojrzałości,
b)
studia stacjonarne w uczelni wyższej innej niż uczelnia wojskowa - w przypadku posiadania świadectwa dojrzałości,
c)
kurs oficerski w tej uczelni - w przypadku posiadania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
2)
szkoły podoficerskiej - w przypadku posiadania co najmniej świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej albo szkoły ponadgimnazjalnej;
3)
centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia - w przypadku posiadania co najmniej świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, branżowej szkoły I stopnia, szkoły zasadniczej lub szkoły zawodowej.
§  4. 
1. 
Osoba zainteresowana składa wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w terminie nie później niż na 1 miesiąc przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia. Złożenie wniosku jest równoznaczne z ubieganiem się osoby zainteresowanej o przyjęcie, o którym mowa w § 3.
2. 
W przypadku osób wskazanych w § 5 ust. 1 wniosek składa się w terminie do 14 dni po ogłoszeniu przez rektora - komendanta uczelni wojskowej informacji o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej, o której mowa w § 14.
3.  1
 W przypadku osób zainteresowanych ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne w Lotniczej Akademii Wojskowej wniosek składa się do dnia 30 kwietnia danego roku.
4. 
W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających złożenie wniosku w terminie, wniosek ten może być złożony najpóźniej w pierwszym dniu postępowania rekrutacyjnego w WCR obejmującym zasięgiem terytorialnym siedzibę uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia.
5. 
Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku ubiegania się o przyjęcie do Lotniczej Akademii Wojskowej oraz do ośrodka szkolenia prowadzącego szkolenie wojskowe na potrzeby Wojsk Specjalnych.
6. 
Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
1)
dyplom ukończenia studiów magisterskich (równorzędnych) lub odpowiednie świadectwo, o którym mowa w § 3;
2)
życiorys;
3)
oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko osobie zainteresowanej postępowania karnego;
4)
potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminu wstępnego;
5)
inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.
7. 
Dyplomy ukończenia studiów magisterskich (równorzędnych), świadectwa, o których mowa w § 3, wydawane w roku ubiegania się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz dokumenty wymienione w ust. 6 pkt 4 i 5 mogą być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia.
8. 
Ustalenia i dokumenty wymienione w rozporządzeniu mogą być przekazywane w formie papierowej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), organizowanych przez resort obrony narodowej.
§  4a.  2
1. 
Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia może złożyć wniosek o przyjęcie na studia stacjonarne w uczelni wojskowej. Do wniosku dołącza się dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 6, oraz zgodę przedstawicieli ustawowych na przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności na poddanie tej osoby badaniom lekarskim i psychologicznym, bez udziału tych przedstawicieli.
2. 
Wniosek składa się w terminie:
1)
do dnia 30 kwietnia danego roku - w przypadku Lotniczej Akademii Wojskowej;
2)
nie później niż na 1 miesiąc przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego - w przypadku innych uczelni wojskowych.
3. 
W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających złożenie wniosku w terminie, wniosek ten może być złożony, w przypadku innych niż Lotnicza Akademia Wojskowa uczelni wojskowych, najpóźniej w pierwszym dniu postępowania rekrutacyjnego w WCR obejmującego zasięgiem terytorialnym siedzibę uczelni wojskowej.
4. 
Przepisy § 4 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
§  5. 
1.  3
 W przypadku ubiegania się przez cywilnego studenta uczelni wojskowej o przeniesienie na studia stacjonarne dla kandydatów na oficerów zawodowych w tej uczelni, student ten składa wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. 
W przypadku ubiegania się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej odbywanej w uczelni wojskowej w ramach kształcenia realizowanego w uczelni innej niż uczelnia wojskowa przepis § 4 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  6. 
1. 
Opłata z tytułu egzaminu wstępnego do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia jest wnoszona przez osobę zainteresowaną, w przypadku przeprowadzania egzaminu wstępnego obejmującego sprawdzian sprawności fizycznej na rachunek bankowy właściwej uczelni wojskowej, a w przypadku szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia na rachunek bankowy jednostki organizacyjnej, na której zaopatrzeniu finansowym pozostaje ta szkoła, centrum lub ośrodek, nie później niż do dnia rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
2. 
Informację o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty, wraz z wysokością tej opłaty zamieszcza się na stronie internetowej WCR oraz uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia.
§  7. 
Szef WCR:
1)
weryfikuje wniosek oraz poprawność zgromadzonych dokumentów, o których mowa w § 4;
2)
informuje odpowiednio rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej, komendanta centrum szkolenia lub komendanta ośrodka szkolenia o złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną;
3)
zleca badania psychologiczne w celu wydania orzeczenia psychologicznego o istnieniu bądź braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
4)
przesyła wniosek, o którym mowa w § 4, wraz z kompletem dokumentów wskazanych w § 4 ust. 6 oraz wtórnikiem karty ewidencyjnej, informacją o karalności z ewidencji wojskowej lub z Krajowego Rejestru Karnego, a także z orzeczeniem psychologicznym o braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej do:
a)
WCR właściwego terytorialnie dla siedziby uczelni wojskowej - w przypadku kształcenia na studiach stacjonarnych, z wyłączeniem osób wskazanych w § 3 pkt 1 lit. b oraz w § 5 ust. 1,
b)
kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr - w przypadku osób wskazanych w § 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 i 3 oraz w § 5 ust. 1, i jednocześnie informuje szefa WCR właściwego terytorialnie dla siedziby uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia o przesłaniu tego wniosku.
§  8. 
1. 
Kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr po otrzymaniu wniosku osoby zainteresowanej, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 i 3 oraz w § 5 ust. 1:
1)
wyraża opinię w zakresie zasadności powołania tej osoby do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w ramach kształcenia, kierując się potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
przesyła wnioski wraz z załącznikami do szefów WCR właściwych terytorialnie dla siedzib uczelni wojskowych, szkół podoficerskich, centrów szkolenia lub ośrodków szkolenia.
2. 
Przed wyrażeniem opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr może skonsultować się z osobami, o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy.
§  9. 
W przypadku osób wskazanych w § 3 pkt 1 lit. a, szef WCR, o którym mowa w § 7 pkt 4 lit. a, przekazuje dokumenty wskazane w § 7 pkt 4, do właściwego rektora-komendanta uczelni wojskowej.
§  10. 
W przypadku osób wskazanych w § 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 i 3 oraz w § 5 ust. 1, szef WCR właściwy terytorialnie dla siedziby uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia, przekazuje odpowiednio dokumenty wskazane w § 7 pkt 4, do właściwego rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej, komendanta centrum szkolenia lub komendanta ośrodka szkolenia.
§  11. 
Szef WCR właściwy terytorialnie dla siedziby Lotniczej Akademii Wojskowej kieruje osobę zainteresowaną, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. a, ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne w Lotniczej Akademii Wojskowej do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu wydania orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej ustalającej kategorię zdolności do zawodowej służby wojskowej.
§  12. 
Szef WCR właściwy terytorialnie dla siedziby Lotniczej Akademii Wojskowej po otrzymaniu orzeczenia, o którym mowa w § 11, przesyła to orzeczenie w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania do Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej.
§  13. 
Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych, komendanci szkół podoficerskich, komendanci centrów szkolenia lub komendanci ośrodków szkolenia powiadamiają osoby zainteresowane, o których mowa w § 3 i § 5 ust. 1, z uwzględnieniem osób, które otrzymały zaświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 4 i § 21 ust. 4, o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem.
§  14. 
1. 
Wobec osób, o których mowa w § 5 ust. 1, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą na uczelni wojskowej na wolne miejsca powstałe w wyniku zwolnienia ze służby wojskowej odbywanej w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej.
2. 
Rekrutację uzupełniającą przeprowadza rektor-komendant uczelni wojskowej po uzyskaniu zgody kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr.
§  15. 
1. 
W ramach postępowania rekrutacyjnego do centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia kształcących na potrzeby Wojsk Specjalnych osobę zainteresowaną poddaje się szkoleniu sprawdzającemu predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach w Wojskach Specjalnych.
2. 
Warunkiem dopuszczenia osoby zainteresowanej do dalszego postępowania rekrutacyjnego w tym centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia jest ukończenie tego szkolenia z wynikiem pozytywnym.
3. 
Komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia, zawiadamia osobę zainteresowaną o terminie i miejscu przeprowadzenia szkolenia sprawdzającego.
4. 
Po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym komendant właściwego centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia wydaje osobie zainteresowanej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia sprawdzającego. Informację o ukończeniu szkolenia zamieszcza się w ewidencji wojskowej.
5. 
Komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia informuje kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr o przebiegu i wynikach szkolenia sprawdzającego w terminie do 14 dni od dnia jego zakończenia.
§  16. 
1. 
Egzamin wstępny może obejmować:
1)
sprawdzian sprawności fizycznej;
2)
test znajomości języka angielskiego;
3)
sprawdzian wiedzy ogólnej.
2. 
Sprawdzian sprawności fizycznej zawiera elementy sprawdzające siłę, szybkość i wytrzymałość osoby zainteresowanej.
3. 
Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ocenę:
1)
predyspozycji do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej);
2)
motywacji do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
4. 
W ramach postępowania rekrutacyjnego dla osób zainteresowanych ubiegających się o przyjęcie:
1)
na uczelnię wojskową na kurs oficerski przeprowadza się:
a)
egzamin wstępny w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz dodatkowo pkt 3, na wniosek osób właściwych, o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy,
b)
rozmowę kwalifikacyjną;
2)
na uczelnię wojskową dla osób zainteresowanych kształceniem w ramach studiów stacjonarnych:
a)
przeprowadza się:
test znajomości języka angielskiego, jeżeli osoba zainteresowana nie zdawała go na egzaminie maturalnym,
analizę ocen na świadectwie dojrzałości,
rozmowę kwalifikacyjną,
b)
może być przeprowadzony sprawdzian sprawności fizycznej w przypadku potrzeby wyselekcjonowania najlepszych kandydatów posiadających odpowiednie predyspozycje do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a po jej ukończeniu zawodowej służby wojskowej w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych), w których pełnienie służby wojskowej odbywa się w szczególnych warunkach;
3)
na uczelnię wojskową dla kandydatów na studia wskazanych w § 3 pkt 1 lit. b:
a)
przeprowadza się:
test znajomości języka angielskiego, jeżeli osoba zainteresowana nie zdawała go na egzaminie maturalnym,
rozmowę kwalifikacyjną,
b)
może być przeprowadzony sprawdzian sprawności fizycznej w przypadku potrzeby wyselekcjonowania najlepszych kandydatów posiadających odpowiednie predyspozycje do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a po jej ukończeniu zawodowej służby wojskowej w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych), w których pełnienie służby wojskowej odbywa się w szczególnych warunkach;
4)
na uczelnię wojskową dla osób zainteresowanych wskazanych w § 5 ust. 1:
a)
przeprowadza się:
test znajomości języka angielskiego,
analizę przebiegu nauki, w tym ocen uzyskanych z zaliczeń egzaminów w uczelni wojskowej lub uczelni innej niż wojskowa,
rozmowę kwalifikacyjną,
b)
może być przeprowadzony sprawdzian sprawności fizycznej w przypadku potrzeby wyselekcjonowania najlepszych kandydatów posiadających odpowiednie predyspozycje do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a po jej ukończeniu zawodowej służby wojskowej w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych), w których pełnienie służby wojskowej odbywa się w szczególnych warunkach;
5)
do szkoły podoficerskiej dla osób zainteresowanych wskazanych w § 3 pkt 2 przeprowadza się:
a)
egzamin wstępny w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
b)
analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej,
c)
rozmowę kwalifikacyjną;
6)
do centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia dla osób zainteresowanych wskazanych w § 3 pkt 3 przeprowadza się:
a)
egzamin wstępny w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
b)
analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwie ukończenia gimnazjum, świadectwie ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej albo świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia, świadectwie ukończenia szkoły zasadniczej lub świadectwie ukończenia szkoły zawodowej,
c)
rozmowę kwalifikacyjną.
5. 
Przeprowadzenie egzaminu wstępnego odbywa się w pierwszym lub drugim dniu postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w § 17 ust. 1.
§  17. 
1. 
Postępowanie rekrutacyjne na uczelni wojskowej, w szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia przeprowadza komisja rekrutacyjna.
2. 
Komisję rekrutacyjną powołują odpowiednio: rektor-komendant uczelni wojskowej lub inny organ wskazany w statucie uczelni, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia.
3. 
Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej w szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia jest odpowiednio komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia.
4. 
Komisja rekrutacyjna po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, z wyłączeniem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Lotniczej Akademii Wojskowej:
1)
informuje niezwłocznie osobę zainteresowaną, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. a i c, pkt 2 i 3 oraz w § 5 ust. 1, o wstępnym zakwalifikowaniu do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia albo wydaje i doręcza w terminie do 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o odmowie przyjęcia odpowiednio na studia, do szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia;
2)
przesyła niezwłocznie do szefa WCR właściwego terytorialnie dla siedziby danej uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia listę osób wstępnie zakwalifikowanych do uczelni wojskowej uwzględniając w niej, w zakresie danych osobowych tych osób, imię i nazwisko oraz numer PESEL.
5. 
Szef WCR właściwy terytorialnie dla siedziby danej uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia po otrzymaniu listy, o której mowa w ust. 4 pkt 2, niezwłocznie kieruje osoby zainteresowane wstępnie zakwalifikowane, do wojskowej komisji lekarskiej w celu wydania orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej ustalającej kategorię zdolności do zawodowej służby wojskowej, w tym również w korpusach osobowych (grupach osobowych).
6. 
Szef WCR właściwy terytorialnie dla siedziby danej uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia po otrzymaniu orzeczenia, niezwłocznie przesyła je odpowiednio do rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej, komendanta centrum szkolenia lub komendanta ośrodka szkolenia.
7. 
Na czas postępowania rekrutacyjnego oraz badania w ramach wojskowej komisji lekarskiej, osobie zainteresowanej rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia zapewnia bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w tej uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia.
8. 
Czas trwania postępowania rekrutacyjnego wynosi od 1 do 3 dni, a wraz z badaniami lekarskimi na potrzeby wydania orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, łącznie do 5 dni.
§  18. 
Komisja rekrutacyjna, o której mowa w § 17 ust. 2, na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz otrzymanych orzeczeń wskazanych w § 17 ust. 5, a w przypadku Lotniczej Akademii Wojskowej orzeczeń wydanych w trybie wskazanym w § 11:
1)
sporządza listę osób zakwalifikowanych do kształcenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej odbywanej odpowiednio w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia;
2)
przesyła szefowi WCR właściwemu terytorialnie dla siedziby danej uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia listę, o której mowa w pkt 1;
3)
informuje pisemnie, a w przypadku wyrażenia zgody przez osobę zainteresowaną - przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, w terminie do 7 dni osoby wskazane w § 3 oraz § 5 ust. 1, o wpisaniu ich odpowiednio na listę studentów, osób zakwalifikowanych na kurs oficerski, do szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia albo wydaje i doręcza w terminie do 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o odmowie przyjęcia na studia lub kurs oficerski do uczelni wojskowej, do szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia;
4)
od decyzji komisji rekrutacyjnej o niezakwalifikowaniu do uczelni wojskowej na studia lub kurs oficerski, szkoły podoficerskiej albo centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia:
a)
w przypadku uczelni wojskowej - do rektora-komendanta,
b)
w przypadku szkoły podoficerskiej albo centrum lub ośrodka szkolenia - do organu, pod który podlega szkoła podoficerska, centrum szkolenia lub ośrodek szkolenia.
§  19. 
Szef WCR właściwy terytorialnie dla siedziby danej uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia przekazuje odpowiednio kierownikowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr, dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, pod którego podlega dana szkoła podoficerska, centrum szkolenia lub ośrodek szkolenia, listę, o której mowa w § 18 pkt 1.
§  20. 
1. 
Kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr wydaje rozkaz personalny o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia na studiach stacjonarnych w uczelni wojskowej lub na kursie oficerskim, poprzedzającej zawodową służbę wojskową.
1a.  4
 Wobec osób, o których mowa w § 4a, kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr wydaje rozkaz personalny o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia na studiach stacjonarnych w uczelni wojskowej po spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz złożeniu wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. 
Dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, pod którego podlega dana szkoła podoficerska, centrum szkolenia lub ośrodek szkolenia, wydaje rozkaz personalny o powołaniu osoby zainteresowanej do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia, poprzedzającej zawodową służbę wojskową.
§  21. 
1. 
Dopuszczenie osoby zainteresowanej do dalszego postępowania rekrutacyjnego w Lotniczej Akademii Wojskowej na kierunku studiów realizującym kształcenie w specjalnościach związanych z pilotażem statku powietrznego jest uzależnione od ukończenia z wynikiem pozytywnym, prowadzonego w ramach postępowania rekrutacyjnego, szkolenia sprawdzającego predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów, na warunkach i w trybie ustalonym dla roku akademickiego, którego dotyczy rekrutacja.
2. 
Szkolenie realizuje Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej na podstawie programu szkolenia zatwierdzonego przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
3. 
Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej po otrzymaniu pozytywnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej w charakterze pilota statku powietrznego zawiadamia osobę zainteresowaną wskazaną w § 3 pkt 1 lit. a, ubiegającą się o przyjęcie na kierunek studiów realizujący kształcenie w specjalnościach związanych z pilotażem statku powietrznego, o terminie stawienia się w Lotniczej Akademii Wojskowej w celu wzięcia udziału w szkoleniu sprawdzającym predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów.
4. 
Po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej wydaje osobie zainteresowanej zaświadczenie o zakwalifikowaniu się do postępowania rekrutacyjnego. Zaświadczenie to uwzględnia się również w ewidencji wojskowej.
5. 
Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej informuje kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr oraz kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw szkolnictwa wojskowego o przebiegu i wynikach szkolenia w terminie do 14 dni od dnia jego zakończenia.
§  22. 
1. 
W przypadku osób zainteresowanych wskazanych w § 3 pkt 1 lit. b, ubiegających się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej odbywanej w uczelni wojskowej w trakcie kształcenia realizowanego w uczelni innej niż uczelnia wojskowa, komisja rekrutacyjna:
1)
w terminie do 7 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej przesyła wykaz osób zakwalifikowanych zawierający wyniki uzyskane w toku postępowania rekrutacyjnego do rektora uczelni innej niż uczelnia wojskowa;
2)
wydaje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni i doręcza osobie zainteresowanej, zaświadczenie o zakwalifikowaniu się do postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w uczelni innej niż uczelnia wojskowa lub w terminie do 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o niezakwalifikowaniu się do postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w uczelni innej niż uczelnia wojskowa;
3)
przesyła szefowi WCR właściwemu dla danej uczelni wojskowej kopię zaświadczenia o zakwalifikowaniu się do postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w uczelni innej niż uczelnia wojskowa lub decyzji o niezakwalifikowaniu się do tego postępowania;
4)
przesyła kierownikowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr wykaz osób zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w uczelni innej niż uczelnia wojskowa.
2. 
Rektor uczelni innej niż uczelnia wojskowa w terminie do 7 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego wobec osób ujętych w wykazie, przesyła szefowi WCR właściwemu terytorialnie dla siedziby danej uczelni wojskowej oraz kierownikowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr listę osób wstępnie zakwalifikowanych na tę uczelnię.
3. 
Szef WCR, kieruje osoby zainteresowane ujęte na liście wskazanej w ust. 2, do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia kategorii zdolności do zawodowej służby wojskowej.
4. 
W zakresie danych osobowych osób ujętych w wykazie, oraz na liście, uwzględnia się imię i nazwisko oraz numer PESEL.
5. 
Kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr wydaje rozkaz personalny o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej odbywanej w uczelni wojskowej w trakcie kształcenia realizowanego w uczelni innej niż uczelnia wojskowa, na podstawie:
1)
wyników postępowania rekrutacyjnego na uczelni wojskowej i w uczelni innej niż uczelnia wojskowa;
2)
przesłanych z WCR właściwego terytorialnie dla siedziby uczelni wojskowej orzeczeń wojskowej komisji lekarskiej ustalających kategorię zdolności do zawodowej służby wojskowej.
6.  5
 Wobec osób, o których mowa w § 4a, kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr wydaje rozkaz personalny o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia na studiach stacjonarnych w uczelni wojskowej po spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz złożeniu wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1.
§  23. 
1. 
O powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej poprzedzającej zawodową służbę wojskową kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr informuje odpowiednio rektora - komendanta uczelni wojskowej, a w przypadku dotyczącym osób wskazanych w § 3 pkt 1 lit. b, informuje również rektora uczelni innej niż uczelnia wojskowa.
2. 
Kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr przekazuje szefowi WCR wykaz osób zainteresowanych wpisanych na listę studentów albo osób zakwalifikowanych na kurs oficerski oraz rozkazy personalne, o których mowa w § 20 ust. 1.
3. 
Dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, pod którego podlega dana szkoła podoficerska, centrum szkolenia lub ośrodek szkolenia przekazuje szefowi WCR wykaz osób zainteresowanych wpisanych na listę osób zakwalifikowanych do szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia oraz rozkazy personalne, o których mowa w § 20 ust. 2.
4. 
Rozkaz personalny o powołaniu osoby zainteresowanej do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia, poprzedzającej zawodową służbę wojskową doręcza tej osobie szef WCR.
§  24. 
Otrzymanie przez szefa WCR wykazu imiennego oraz rozkazu personalnego stanowi podstawę do wydania osobie zainteresowanej skierowania odpowiednio na uczelnię wojskową, do szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia.

Pełnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

§  25. 
W czasie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej kandydat:
1)
kształci się lub szkoli się w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia i wykonuje zadania służbowe w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia, jako jednostce wojskowej;
2)
kształci się w uczelni innej niż uczelnia wojskowa i odbywa szkolenia wojskowe w okresie przerwy wakacyjnej;
3)
odbywa praktyki w jednostkach wojskowych.
§  26. 
1. 
O stawieniu się kandydata w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia, rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia zawiadamia:
1)
szefa WCR właściwego terytorialnie dla siedziby danej uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia;
2)
kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr - w przypadku kandydatów wskazanych w § 3 pkt 1 oraz § 5 ust. 1;
3)
dowódcę rodzaju Sił Zbrojnych, pod którego podlega dana szkoła podoficerska, centrum szkolenia lub ośrodek szkolenia - w przypadku kandydatów wskazanych w § 3 pkt 2 i 3.
2. 
Kandydat pełni dobrowolną zasadniczą służbę wojskową od dnia stawienia się w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia. Z tym dniem zostaje zaliczony rozkazem rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej, komendanta centrum szkolenia lub komendanta ośrodka szkolenia do stanu ewidencyjnego tej uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia.
3. 
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa trwa do dnia powołania kandydata do zawodowej służby wojskowej lub przeniesienia do aktywnej rezerwy, terytorialnej służby wojskowej albo pasywnej rezerwy na zasadach określonych w art. 146 ustawy.
4. 
Kandydaci wskazani w § 3 pkt 1 lit. b po stawieniu się w uczelni wojskowej i przyjęciu na jej zaopatrzenie oraz po zakończeniu szkolenia podstawowego są kierowani rozkazem rektora-komendanta uczelni wojskowej na studia w uczelni innej niż uczelnia wojskowa.
5. 
W indywidualnych przypadkach rektor-komendant uczelni wojskowej może, mimo zapewnienia warunków wyżywienia i zakwaterowania, wyrazić zgodę kandydatowi na wypłatę równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie, o ile nie ograniczy to możliwości wywiązywania się kandydata z zadań służbowych.
§  27. 
1. 
W przypadku, gdy kandydat, któremu doręczono skierowanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, nie może stawić się do jej pełnienia w terminie określonym w tym skierowaniu z powodu choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub z przyczyn uzasadnionych ważnymi względami rodzinnymi albo osobistymi, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie szefa WCR właściwego terytorialnie dla siedziby danej uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia.
2. 
Szef WCR po otrzymaniu zawiadomienia, informuje odpowiednio rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej, komendanta centrum szkolenia lub komendanta ośrodka szkolenia o przyczynie niestawienia się kandydata do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
3. 
Nowy termin stawiennictwa kandydata, szef WCR ustala w porozumieniu odpowiednio z rektorem-komendantem uczelni wojskowej, komendantem szkoły podoficerskiej, komendantem centrum szkolenia lub komendantem ośrodka szkolenia.
§  28. 
1. 
Jeżeli kandydat, któremu doręczono skierowanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej nie stawi się w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia w terminie 7 dni od upływu terminu określonego w skierowaniu, z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 27 ust. 1, wydaje się rozkaz personalny o wygaśnięciu rozkazu personalnego o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, który doręcza się kandydatowi.
2. 
Rozkaz personalny wydaje organ, który wydał rozkaz personalny o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
3. 
Rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, albo komendant centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia zawiadamia szefa WCR właściwego terytorialnie dla siedziby danej uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia o wydaniu rozkazu personalnego o wygaśnięciu rozkazu personalnego o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
§  29. 
Kandydat pełni dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w danej uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia na zasadach określonych w art. 143 oraz w art. 146 ust. 1-3 ustawy.
§  30. 
1. 
W okresie przerwy wakacyjnej kandydaci wskazani w § 3 pkt 1 lit. b odbywają szkolenie, o którym mowa w § 25 pkt 2, w centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia oraz szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera w uczelni wojskowej, w której pozostają na ewidencji wojskowej i zaopatrzeniu.
2. 
Kandydaci wskazani w § 3 pkt 1 lit. b przedkładają na żądanie rektora-komendanta uczelni wojskowej dokumenty dotyczące przebiegu nauki w uczelni innej niż uczelnia wojskowa.
§  31. 
1. 
Kandydat pełniący służbę w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia odbywa praktyki zgodnie z planami studiów, programami kształcenia i planami szkolenia.
2. 
Programy kształcenia i plany szkolenia określają w szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia ich komendanci, a zatwierdzają organy, którym podlegają szkoły, centra lub ośrodki.
3. 
Przed zatwierdzeniem programów kształcenia i planów szkolenia organy, którym podlegają szkoły podoficerskie, centra szkolenia lub ośrodki szkolenia, mogą zasięgnąć opinii osób, o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy.
4. 
W celu odbycia praktyk rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia kieruje kandydata do jednostki wojskowej, w której kandydat odbywa praktykę zgodnie z programem praktyk.
5. 
Programy szkolenia wojskowego dla kandydatów wskazanych w § 5 określają rektorzy-komendanci uczelni wojskowych, na których ewidencji wojskowej i zaopatrzeniu pozostają kandydaci.
6. 
Kandydatowi odbywającemu praktykę zapewnia się udział w przedsięwzięciach szkoleniowych, uroczystościach wojskowych i państwowych z udziałem kadry zawodowej jednostki wojskowej lub pododdziału oraz odpowiednie warunki do samodzielnej nauki.
7. 
Kandydat, o którym mowa w § 5, może odbywać praktykę zgodnie z programami szkolenia wojskowego.
§  32. 
Bezpośrednim przełożonym kandydatów wskazanych w § 5 jest żołnierz zawodowy wyznaczony przez rektora - komendanta uczelni wojskowej, na której ewidencji wojskowej i zaopatrzeniu pozostaje kandydat.
§  33. 
1. 
Kandydat rozpoczyna pełnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w posiadanym stopniu wojskowym.
2. 
Kandydat w czasie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w przypadku kształcenia, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b, może być mianowany do stopnia wojskowego kaprala włącznie.
3. 
Warunkiem mianowania na wyższy stopień wojskowy są: pozytywne zaliczenie egzaminów objętych regulaminem nauki, uzyskanie pozytywnej opinii służbowej oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karne lub karno-skarbowe, w tym warunkowego umorzenia postępowania na okres próby, albo ukarania dyscyplinarnego, a także brak prowadzonego postępowania karnego, karno-skarbowego lub dyscyplinarnego.
§  34. 
1. 
Przed zakończeniem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej kandydat, o którym mowa w:
1)
§ 3 pkt 1 lit. a i b,
2)
§ 3 pkt 2 - gdy program kształcenia trwa do 12 miesięcy

- przystępuje do egzaminu na podoficera z wyjątkiem osoby, która rozpoczyna dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w stopniu wyższym niż starszy szeregowy specjalista (starszy marynarz specjalista).

2. 
W przypadku uzyskania z egzaminu na podoficera ogólnej oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia do egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych kandydat może wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu. Dodatkowy termin wyznacza rektor-komendant. Termin egzaminu może być przesunięty na wniosek kandydata tylko jeden raz.
§  35. 
1. 
Kandydatowi będącemu studentem uczelni wojskowej wskazanej w § 3 pkt 1 lit. a lub b, który złożył przysięgę wojskową, nadaje się tytuł "podchorążego", który jest używany wraz ze stopniem wojskowym.
2. 
Tytułu "podchorążego", używa się bezpośrednio po stopniu wojskowym.
§  36. 
Kandydatowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni kalendarzowych za każdy pełny miesiąc nauki.
§  37. 
Kandydat pełniący służbę w uczelni wojskowej lub uczelni innej niż wojskowa, z wyjątkiem osób wskazanych w § 3 pkt 1 lit. c, który wcześniej zaliczył sesję egzaminacyjną, może otrzymać urlop dodatkowy w wymiarze liczby dni pozostających do zakończenia tej sesji.
§  38. 
Urlopów udziela, określając ich terminy, odpowiednio rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia albo przełożony w jednostce wojskowej, w której kandydat odbywa praktykę.
§  39. 
Urlop nagrodowy udzielony przez przełożonego w jednostce wojskowej, w której kandydat odbywa praktykę, wykorzystuje się przed zakończeniem tej praktyki.
§  40. 
1. 
O przedłużenie urlopu wypoczynkowego kandydat zwraca się z pisemną prośbą do dowódcy (komendanta) garnizonu, w którym przebywa lub do szefa najbliższego WCR, przedkładając odpowiednie dokumenty na potwierdzenie zaistniałej okoliczności.
2. 
Dowódca (komendant) garnizonu lub szef WCR zawiadamia niezwłocznie właściwego rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej, komendanta centrum lub komendanta ośrodka szkolenia, a w przypadku kandydatów odbywających praktyki w jednostkach wojskowych - także dowódców tych jednostek, o przedłużeniu kandydatowi urlopu.
§  41. 
1. 
Kandydat - kobieta w przypadku zajścia w ciążę informuje niezwłocznie na piśmie o tym fakcie rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej, komendanta centrum szkolenia lub komendanta ośrodka szkolenia, przedstawiając również na tę okoliczność stosowne zaświadczenie lekarskie.
2. 
Rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia, po zasięgnięciu opinii kandydata - kobiety ustala wymiar oraz termin rozpoczęcia urlopu bezpłatnego, o którym mowa w art. 285 ust. 1 ustawy. Ustalając termin urlopu bezpłatnego kandydata - kobiety, uwzględnia w miarę możliwości etap nauki, na jakim ją przerwała.
3. 
Do czasu rozpoczęcia urlopu bezpłatnego rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia może na wniosek kandydata - kobiety zwolnić ją z części zajęć wojskowych.
4. 
Uzupełnienie zajęć wojskowych następuje po powrocie kandydata - kobiety z urlopu bezpłatnego.
5. 
W okresie udzielonego urlopu bezpłatnego kandydatowi - kobiecie nie przysługują świadczenia w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz inne należności finansowe z tytułu pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
6. 
Kandydat - kobieta, której udzielono urlopu bezpłatnego, zgłasza się do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w dniu ustalonym z rektorem-komendantem uczelni wojskowej, komendantem szkoły podoficerskiej, komendantem centrum szkolenia lub komendantem ośrodka szkolenia.
7. 
Sposób sprawowania opieki nad dzieckiem przez kandydata - kobietę nie może wpływać na przebieg dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
§  42. 
1. 
Opinię służbową o kandydacie sporządza się nie później niż 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
2. 
Opiniujący sporządza "Opinię służbową dotyczącą żołnierza pełniącego dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w trakcie kształcenia" na arkuszu opinii służbowej, zwanym dalej "arkuszem", którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Opiniowany kandydat, najpóźniej w dniu zapoznania się z opinią służbową, może wpisać w arkuszu własne propozycje dotyczące dalszego przebiegu służby.
4. 
Opinię służbową w stosunku do kandydatów sporządza osobiście pierwszy przełożony żołnierza, będący żołnierzem zawodowym.
5. 
Opinię służbową w stosunku do kandydatów wskazanych w § 3 pkt 1 lit. b, jeżeli zostali skierowani przez rektora - komendanta uczelni wojskowej do odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia, sporządza wyznaczony przez komendanta centrum szkolenia lub komendanta ośrodka szkolenia żołnierz zawodowy.
§  43. 
1. 
Warunkiem sporządzenia opinii służbowej jest uprzednie ocenienie przez opiniującego:
1)
wywiązywania się opiniowanego z obowiązków służbowych lub zadań służbowych według następujących kryteriów:
a)
wyszkolenie bojowe,
b)
jakość i terminowość wykonywania obowiązków służbowych lub zadań służbowych,
c)
dyspozycyjność, z uwzględnieniem danych mających charakter informacyjny dotyczących liczby dni nieobecności:
nieusprawiedliwionych,
z tytułu tymczasowego aresztowania,
z tytułu zastosowania dyscyplinarnych środków zapobiegawczych,
z tytułu przebywania na zwolnieniach lekarskich, z wyjątkiem przebywania na zwolnieniach lekarskich, za które żołnierz zachowuje prawo do 100% uposażenia,
d)
samodzielność i inicjatywa,
e)
sprawność fizyczna;
2)
kompetencji i predyspozycji opiniowanego - według następujących kryteriów:
a)
odpowiedzialność,
b)
trafność i szybkość podejmowania decyzji,
c)
odporność na stres i trudy służby,
d)
planowanie i organizacja pracy,
e)
komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
f)
stosowanie się do przepisów, norm i reguł,
g)
rozwój własny i podnoszenie kwalifikacji,
h)
dbałość o sprzęt i mienie,
i)
kultura osobista i dbałość o wygląd zewnętrzny;
3)
postawy i zachowania opiniowanego poza godzinami służby.
2. 
W przypadku opiniowanego kandydata w ocenie sprawności fizycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e, bierze się również pod uwagę ocenę z egzaminu sprawności fizycznej, pod warunkiem, że żołnierz był zobowiązany do przystąpienia do tego egzaminu.
§  44. 
W ramach opiniowania służbowego kandydatów, opiniujący uwzględnia także kryteria dodatkowe, obejmujące zaangażowanie kandydata w realizację w szczególności: czasowego pełnienia dodatkowych obowiązków służbowych lub nieetatowych funkcji, szkoleń wojskowych i ćwiczeń poligonowych (morskich) oraz inicjatyw społecznych promujących postawę patriotyczną i proobronną.
§  45. 
1. 
Opiniujący w trakcie sporządzania opinii służbowej, oceniając wywiązywanie się opiniowanego żołnierza z obowiązków służbowych lub zadań służbowych według kryteriów, o których mowa w § 43 ust. 1 pkt 1, wyraża je punktowo zgodnie z następującymi poziomami:
1)
12 punktów - jeżeli opiniowany przewyższa wymagania;
2)
9 punktów - jeżeli opiniowany spełnia wymagania;
3)
6 punktów - jeżeli opiniowany spełnia wymagania w ograniczonym zakresie;
4)
0 punktów - jeżeli opiniowany nie spełnia wymagań.
2. 
Ocena wywiązywania się opiniowanego z obowiązków służbowych lub zadań służbowych stanowi sumę punktów uzyskanych przez niego za poszczególne kryteria.
§  46. 
1. 
Opiniujący w trakcie sporządzania opinii służbowej, oceniając poszczególne kompetencje i predyspozycje opiniowanego żołnierza według kryteriów, o których mowa w § 43 ust. 1 pkt 2, wyraża je punktowo zgodnie z następującymi poziomami:
1)
opiniowany przewyższa wymagania - 4 punkty;
2)
opiniowany spełnia wymagania - 3 punkty;
3)
opiniowany spełnia wymagania w ograniczonym zakresie - 2 punkty;
4)
opiniowany nie spełnia wymagań - 0 punktów.
2. 
Ocenę dodatkowych kryteriów, o których mowa w § 44, wyraża się opisowo oraz punktowo w skali od 0 do 4 punktów.
3. 
Ocena kompetencji i predyspozycji opiniowanego stanowi sumę punktów uzyskanych przez niego za poszczególne kryteria kompetencji i predyspozycji, o których mowa w § 43 ust. 1 pkt 2, oraz punktów uzyskanych za kryteria dodatkowe, o których mowa w § 44.
§  47. 
1. 
Ogólną ocenę opiniowanego wystawia się na podstawie sumy punktów, o których mowa w § 45 ust. 2 i § 46 ust. 3, według następującej skali:
1)
wzorowa (6) - jeżeli uzyskał powyżej 92 punktów;
2)
bardzo dobra (5) - jeżeli uzyskał od 77 do 92 punktów;
3)
dobra (4) - jeżeli uzyskał od 60 do 76 punktów;
4)
dostateczna (3) - jeżeli uzyskał od 38 do 59 punktów;
5)
niedostateczna (2) - jeżeli uzyskał poniżej 38 punktów.
2. 
W przypadku stwierdzenia faktów świadczących o postawie i zachowaniu poza godzinami służby opiniowanego żołnierza, nielicujących z godnością i postawą żołnierza, jego ogólna ocena stosownie do charakteru zachowań zostaje odpowiednio obniżona i wymaga pisemnego uzasadnienia.
3. 
Opiniujący może w formie opisowej uzasadnić wystawioną ogólną ocenę zawartą w opinii służbowej w odniesieniu do ocen od dostatecznej (3) do wzorowej (6).
4. 
W przypadku wystawienia oceny niedostatecznej (2) forma opisowa jest obowiązkowa.
§  48. 
Opinię służbową o kandydacie sporządza się w przypadku jego zwolnienia z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej na czas kształcenia, a także w przypadku złożenia wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej oraz w czasie jej pełnienia na wniosek:
1)
dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz będzie pełnił czynną służbę wojskową;
2)
szefa wojskowego centrum rekrutacji;
3)
kandydata.
§  49. 
1. 
Po przeprowadzeniu opiniowania służbowego, opiniujący podpisuje oryginał opinii służbowej i wpisuje datę jej sporządzenia.
2. 
Przełożony zapoznaje kandydata z opinią służbową podczas rozmowy oraz doręcza za pokwitowaniem potwierdzoną kopię opinii służbowej kandydatowi, którego ona dotyczy, w terminie do 3 dni od dnia jej sporządzenia. Podczas rozmowy przełożony poucza opiniowanego o przysługującym prawie do wniesienia odwołania od opinii. Fakt ten potwierdza w arkuszu.
3. 
W przypadku odmowy przyjęcia opinii służbowej przez opiniowanego na równi z doręczeniem uznaje się zapoznanie opiniowanego z treścią opinii przez jej odczytanie. Przełożony poucza opiniowanego o przysługującym mu prawie do wniesienia odwołania od opinii i dokonuje adnotacji o tym fakcie w arkuszu.
4. 
W przypadku braku możliwości zapoznania opiniowanego z opinią służbową w sposób określony w ust. 2, przełożony zapoznaje opiniowanego z tą opinią w inny możliwy sposób:
1)
przesyła mu tę opinię za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na jego adres zamieszkania;
2)
doręcza mu tę opinię osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej przez siebie osoby do miejsca przebywania opiniowanego.
5. 
Fakt doręczenia opinii, w sposób o którym mowa w ust. 4, opiniujący potwierdza stosowną notatką służbową.
§  50. 
1. 
Odwołanie od opinii służbowej opiniowany wnosi na piśmie za pośrednictwem opiniującego do wyższego przełożonego w terminie do 3 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
2. 
Opiniujący w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania przesyła opinię służbową, wraz z odwołaniem i swoim stanowiskiem w sprawie, do wyższego przełożonego.
3. 
Wyższy przełożony w przypadku:
1)
utrzymania w mocy opinii służbowej - dokonuje w arkuszu adnotacji o sposobie rozpatrzenia odwołania, a następnie potwierdza to własnoręcznym podpisem oraz opatruje datą;
2)
zmiany lub uzupełnienia opinii służbowej - dokonuje w arkuszu zmian lub uzupełnień pismem odręcznym w kolorze czerwonym, co potwierdza własnoręcznym podpisem i opatruje datą, a następnie dokonuje adnotacji o sposobie rozpatrzenia odwołania;
3)
uchylenia i wydania nowej opinii służbowej - przekreśla pierwszą stronę arkusza kolorem czerwonym oraz dokonuje adnotacji o sposobie rozpatrzenia odwołania, co potwierdza własnoręcznym podpisem oraz opatruje datą, a następnie wydaje nową opinię służbową;
4)
uchylenia opinii służbowej, jeżeli brak było podstaw prawnych do jej sporządzenia - przekreśla pierwszą stronę arkusza kolorem czerwonym oraz dokonuje adnotacji o sposobie rozpatrzenia odwołania, co potwierdza własnoręcznym podpisem oraz opatruje datą.
4. 
Wyższy przełożony w terminie do 7 dni od dnia otrzymania odwołania informuje opiniowanego oraz opiniującego o sposobie rozpatrzenia odwołania i doręcza opiniowanemu - za pokwitowaniem - potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię ostatecznej opinii służbowej.
5. 
W przypadku wydania nowej opinii służbowej na podstawie ust. 3 pkt 3, przepisy § 43-47 i § 49 stosuje się odpowiednio.
§  51. 
1. 
Wniosek o zweryfikowanie ostatecznej opinii służbowej, w której opiniowanemu wystawiono ocenę ogólną niedostateczną, opiniowany wnosi na piśmie do dowódcy jednostki wojskowej w terminie do 3 dni od dnia doręczenia mu ostatecznej opinii służbowej.
2. 
Jeżeli opiniowany nie złożył odwołania od opinii służbowej, w której przełożony wystawił ogólną ocenę niedostateczną, termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia, w którym opinia służbowa stała się ostateczna.
3. 
W przypadku powołania komisji, o której mowa w art. 127 ust. 11 ustawy, komisja ta przedstawia swoją opinię dowódcy jednostki wojskowej nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez dowódcę wniosku kandydata.
4. 
Dowódca jednostki wojskowej informuje opiniowanego oraz opiniującego o sposobie zweryfikowania opinii służbowej i doręcza opiniowanemu - za pokwitowaniem - potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zweryfikowanej opinii służbowej.
5. 
W przypadku uchylenia i wydania nowej opinii służbowej przepisy § 43-47 i § 49 stosuje się odpowiednio.
§  52. 
Dowódca jednostki wojskowej w ostatecznej albo zweryfikowanej opinii służbowej wyznacza również kierunek rozwoju zawodowego i określa potrzeby szkoleniowe opiniowanego kandydata.
§  53. 
W przypadku odwołania od opinii służbowej, wniesionego w trybie określonym w art. 127 ust. 14 ustawy, przepisy § 50 stosuje się odpowiednio.
§  54. 
Arkusze ostatecznych opinii służbowych włącza się do teczki akt personalnych opiniowanego.
§  55. 
1. 
Zwolnienie z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, również w przypadku jej przerwania, następuje rozkazem personalnym.
2. 
Rozkaz personalny o zwolnieniu z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia, wydany dla celów ewidencyjnych w przypadkach, o których mowa w art. 128 ust. 1 i ust. 2 ustawy, doręcza kandydatowi odpowiednio: rektor-komendant uczelni wojskowej, dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, pod którego podlega szkoła podoficerska, centrum szkolenia lub ośrodek szkolenia.
3. 
Organy, o których mowa w ust. 2, przesyłają do kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr kopie ostatecznych rozkazów personalnych o zwolnieniu z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia, wydanych dla celów ewidencyjnych.
4. 
W przypadku zwolnienia kandydata, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. b, rektor-komendant uczelni wojskowej, na której zaopatrzeniu kandydat pozostawał, informuje o jego zwolnieniu kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr oraz rektora uczelni innej niż uczelnia wojskowa.
§  56. 
1. 
Kandydata zwalnianego z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia rektor - komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia przenosi do pasywnej rezerwy z wyjątkiem przypadku, gdy kandydat ten został powołany do zawodowej służby wojskowej, aktywnej rezerwy lub terytorialnej służby wojskowej.
2. 
O zwolnieniu kandydata z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia, rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia zawiadamia szefa WCR właściwego terytorialnie dla siedziby danej uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia.
3. 
Kandydatowi zwolnionemu z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia, w uczelni wojskowej, w szkole podoficerskiej w centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia wydaje się na jego prośbę zaświadczenie o przebiegu nauki lub szkolenia.
§  57. 
1. 
W przypadku uchylenia orzeczenia, o którym mowa w art. 128 ust. 1 pkt 6 ustawy, albo uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu kandydata z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia ulegają uchyleniu skutki tego orzeczenia lub decyzji, jakie wynikły z tego tytułu dla kandydata.
2. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przywrócenie kandydata do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia, następuje w miarę możliwości kontynuowania nauki od etapu, na jakim ją przerwał, jeżeli spełnia on warunki powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia, z zachowaniem nabytych uprawnień.
§  58. 
1. 
Żołnierz, o którym mowa w art. 95 ust. 5 ustawy, składa wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej do:
1)
kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr - w przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 1;
2)
dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, pod którego podlega szkoła podoficerska, centrum szkolenia lub ośrodek szkolenia - w przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 2 i 3.
2. 
Do wniosku kandydat dołącza:
1)
oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko niemu postępowania karnego;
2)
inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do powołania do zawodowej służby wojskowej.
3. 
Po złożeniu wniosku rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia podpisuje z kandydatem umowę, o której mowa w art. 95 ust. 5 ustawy.
4. 
Wniosek przesyła się za pośrednictwem rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej, komendanta centrum szkolenia lub komendanta ośrodka szkolenia.
5. 
Do wniosku rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia dołącza:
1)
opinię służbową, o której mowa w § 42 ust. 2;
2)
informację o spełnieniu wymogów określonych w regulaminie nauki lub studiów;
3)
kopię karty kar i wyróżnień, odpis albo uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;
4)
kopię umowy, o której mowa w art. 95 ust. 5 ustawy.
6. 
Wniosek może zostać złożony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
§  59. 
1. 
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w § 58 ust. 1, organ wojskowy wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierza do zawodowej służby wojskowej, który przesyła odpowiednio:
1)
rektorowi-komendantowi danej uczelni wojskowej - w przypadku kształcenia w ramach studiów stacjonarnych i kursu oficerskiego trwającego dłużej niż 12 miesięcy;
2)
komendantowi szkoły podoficerskiej, komendantowi centrum szkolenia lub komendantowi ośrodka szkolenia - w przypadku kształcenia, o którym mowa w art. 95 ust. 4 pkt 2 lit. a ustawy.
2. 
Odmowa powołania do zawodowej służby wojskowej następuje w formie rozkazu personalnego wydanego przez organ właściwy do powołania do zawodowej służby wojskowej, który jest doręczany stronie oraz przesyłany odpowiednio do organu, o którym mowa w ust. 1.
§  60. 
1. 
Rozkaz personalny, o którym mowa w § 59 ust. 1, doręcza kandydatowi odpowiednio rektor-komendant danej uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia.
2. 
Wykaz żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej w trakcie kształcenia rektorzy-komendanci uczelni wojskowych, komendanci szkół podoficerskich, komendanci centrów szkolenia lub komendanci ośrodków szkolenia przesyłają do szefa WCR właściwego dla danej uczelni, szkoły, centrum lub ośrodka.
§  61. 
1. 
Rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia, ustalając koszty kształcenia w tej uczelni, szkole, centrum lub ośrodku, ponoszone na utrzymanie i naukę żołnierza, o którym mowa w art. 95 ust. 5 ustawy, określa łącznie koszty przypadające na jednego żołnierza w zakresie zakwaterowania, umundurowania, wyżywienia oraz nauki.
2. 
Przy wyliczaniu kosztów uwzględnia się średnią wartość świadczeń należnych żołnierzowi zawodowemu, które zostaną wydane mu w naturze lub wypłacone w postaci ekwiwalentu, i obejmują:
1)
zakwaterowanie:
a)
wartość zużytych mediów i usług komunalnych,
b)
wartość sprzętu kwaterunkowego i przeciwpożarowego oraz wyposażenia nieuznawanego za środki trwałe,
c)
wartość pościeli,
d)
wartość usług w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków;
2)
umundurowanie:
a)
wartość wydanego umundurowania i wyekwipowania,
b)
wartość wydanych środków czystości i środków higieny osobistej,
c)
wartość usług pralniczych i krawieckich,
d)
wartość otrzymanych równoważników;
3)
wyżywienie, w przypadku korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie pobierania nauki:
a)
wartość odpowiedniej normy wyżywienia,
b)
koszty przygotowania i wydania posiłków;
4)
świadczenia związane z nauką:
a)
stypendia,
b)
czesne,
c)
wartość wydanych książek i pomocy dydaktycznych,
d)
wartość wydanych do zużycia pomocy naukowych i dydaktycznych,
e)
wartość dojazdu i przejazdu do miejsca pobierania nauki - w wysokości ustalonej dla zwrotu kosztów podróży służbowej.
3. 
Wysokość kosztów w odniesieniu do żołnierza zawodowego ustala rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia, w porozumieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw szkolnictwa wojskowego.
4. 
Okres nauki obejmuje okres kształcenia od dnia jego rozpoczęcia do dnia jego ukończenia albo przerwania, w tym urlopy i inne okresy nieobecności.
5. 
Warunki zwrotu kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę żołnierza zawodowego określa umowa, której wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
6. 
Umowę włącza się do teczki akt personalnych kandydata na żołnierza zawodowego.
§  62. 
Kandydatów wskazanych w § 59 ust. 1:
1)
w przypadku odbywania kształcenia na zasadach określonych w art. 95 ust. 4 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a ustawy, a którzy:
a)
zdali egzamin na podoficera powołuje się do zawodowej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej w korpusie podoficerskim w stopniu kaprala (mata),
b)
nie zdali, albo nie zdawali egzaminu na podoficera powołuje się do zawodowej służby wojskowej pełnionej w ramach kształcenia w uczelni wojskowej w posiadanym stopniu wojskowym;
2)
w przypadku odbywania kształcenia na zasadach określonych w art. 95 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy - organ właściwy do powołania do zawodowej służby wojskowej wydaje decyzję o mianowaniu żołnierza na stopień wojskowy odpowiadający stopniowi etatowemu stanowiska służbowego albo stopniowi wojskowemu, do którego ma być zaszeregowany z wyłączeniem mianowania na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki).
§  63. 
Kandydata powołanego do zawodowej służby wojskowej, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie stawił się do pełnienia tej służby, zwalnia się z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i przenosi do pasywnej rezerwy.
§  64. 
1. 
Do żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 140 ust. 10 i 11 ustawy oraz art. 92 ust. 1 ustawy, pobierających naukę na uczelni wojskowej lub w szkole podoficerskiej przepisy § 3-17, § 31 ust. 1-4, ust. 6 oraz § 32 stosuje się odpowiednio.
2. 
Żołnierze zawodowi, o których mowa w art. 140 ust. 10 i 11 ustawy, ubiegający się o przyjęcie na uczelnię wojskową lub do szkoły podoficerskiej zdają sprawdzian sprawności fizycznej według zakresu ćwiczeń określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 332 ust. 9 ustawy.
3. 
W odniesieniu do żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 140 ust. 10 i 11 ustawy, którzy przed przyjęciem na naukę w uczelni wojskowej lub w szkole podoficerskiej zostali powołani do zawodowej służby wojskowej, za ostatnią opinię służbową uznaje się opinię uzyskaną przez żołnierza w zawodowej służbie wojskowej.

Przepisy epizodyczne

§  65. 
1. 
W ramach rekrutacji prowadzonej od dnia 23 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. do uczelni wojskowych w roku akademickim 2022/2023, na kurs oficerski do uczelni wojskowych w 2022 r. oraz do szkół podoficerskich, centrów szkolenia lub ośrodków szkolenia w 2022 r., szef WCR po otrzymaniu wniosku od osoby zainteresowanej, o której mowa w § 3 oraz § 5 ust. 1, o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia:
1)
weryfikuje wniosek oraz poprawność zgromadzonych dokumentów;
2)
zleca badania psychologiczne w celu wydania orzeczenia psychologicznego o istnieniu bądź braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej - z wyłączeniem osób zainteresowanych, które posiadają orzeczenie o braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
3)
kieruje osoby, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. c oraz pkt 2, które nie posiadają aktualnego orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do zawodowej służby wojskowej do wojskowej komisji lekarskiej w celu wydania orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do zawodowej służby wojskowej, w tym również w korpusach osobowych (grupach osobowych);
4)
wobec osób zainteresowanych, o których mowa w § 3 oraz § 5 ust. 1, przesyła wniosek wraz z kompletem dokumentów wskazanych w § 4 ust. 6 oraz wtórnikiem karty ewidencyjnej, informacją o karalności z ewidencji wojskowej lub z Krajowego Rejestru Karnego, a także z orzeczeniem psychologicznym o braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej do:
a)
właściwego rektora-komendanta uczelni wojskowej - w przypadku osób, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a,
b)
kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr - w przypadku osób, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 i 3 oraz w § 5 ust. 1.
2. 
Kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr po otrzymaniu wniosku osoby zainteresowanej, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 i 3 oraz w § 5 ust. 1:
1)
wyraża opinię w zakresie zasadności powołania osoby do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w ramach kształcenia, kierując się potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
przesyła pozytywnie zaopiniowane wnioski wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, do uczelni wojskowych, szkół podoficerskich, centrów lub ośrodków szkolenia;
3)
informuje szefa WCR, do którego został złożony wniosek o pozytywnie zaopiniowanym wniosku;
4)
w przypadku wyrażenia negatywnej opinii, odsyła do szefa WCR wniosek wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
3. 
Szef WCR właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku po otrzymaniu orzeczenia psychologicznego o istnieniu bądź braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do zawodowej służby wojskowej, przesyła je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni od dnia otrzymania do rektora-komendanta uczelni wojskowej lub komendanta szkoły podoficerskiej.
4. 
Komisja rekrutacyjna w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia, o której mowa w § 17 ust. 1-3, wobec osób, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. c oraz pkt 2, po otrzymaniu orzeczeń wskazanych w ust. 3, oraz wobec osób, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b, pkt 3 oraz w § 5 ust. 1, przeprowadza postępowanie rekrutacyjne odpowiednio w trybie określonym w § 13-16 oraz w § 17 ust. 1-3 i ust. 4 pkt 1.
5. 
Rektor-komendant uczelni wojskowej oraz komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w § 17 ust. 1-3, w przypadku osób, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b, pkt 3 oraz w § 5 ust. 1, sporządza listę osób wstępnie zakwalifikowanych do uczelni wojskowej i przesyła tę listę do szefa WCR właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku.
6. 
Komisja rekrutacyjna po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego informuje niezwłocznie osobę zainteresowaną, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b, pkt 3 oraz w § 5 ust. 1, o wstępnym zakwalifikowaniu do uczelni wojskowej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia albo wydaje i doręcza niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o odmowie przyjęcia na studia, do centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia.
7. 
Szef WCR właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku, po otrzymaniu listy osób wstępnie zakwalifikowanych do uczelni wojskowej niezwłocznie kieruje wskazane w tej liście osoby zainteresowane, do wojskowej komisji lekarskiej w celu wydania orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do zawodowej służby wojskowej, w tym również w korpusach osobowych (grupach osobowych) oraz zleca wykonanie badania psychologicznego o istnieniu bądź braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej, o ile orzeczenie w tej sprawie nie zostało jeszcze wydane.
8. 
Szef WCR właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku, po otrzymaniu orzeczenia niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni od dnia otrzymania, przesyła je odpowiednio do rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta centrum szkolenia lub komendanta ośrodka szkolenia.
9. 
Rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia sporządza odpowiednio listę studentów zakwalifikowanych do uczelni wojskowej albo osób zakwalifikowanych do szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia na podstawie:
1)
wyników postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia;
2)
otrzymanych orzeczeń - w przypadku osób, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b, pkt 3 oraz w § 5 ust. 1.
10. 
Listę rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia przesyła do organu, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, w celu wydania rozkazu personalnego o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia.
11. 
Organ, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, wydaje rozkaz personalny o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia, poprzedzającej zawodową służbę wojskową.
12. 
Komisja rekrutacyjna po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w przypadku osób, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. c oraz pkt 2, w terminie 7 dni od jego zakończenia oraz w przypadku osób, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b, pkt 3 oraz w § 5 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do zawodowej służby wojskowej informuje o wpisaniu osoby zainteresowanej na listę studentów w uczelni wojskowej lub wydaje zaświadczenie o zakwalifikowaniu się na kurs oficerski w uczelni wojskowej, do szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia albo wydaje i doręcza niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego, decyzję o odmowie przyjęcia na studia do uczelni wojskowej, lub o niezakwalifikowaniu się na kurs oficerski w uczelni wojskowej, szkolenie wojskowe w szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia.
13. 
Od decyzji komisji rekrutacyjnej o niezakwalifikowaniu do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej albo centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia:
1)
w przypadku uczelni wojskowej - do rektora-komendanta;
2)
w przypadku szkoły podoficerskiej albo centrum lub ośrodka szkolenia - do organu, pod który podlega szkoła podoficerska, centrum szkolenia lub ośrodek szkolenia.
14. 
Warunkiem przystąpienia osoby zainteresowanej do egzaminu wstępnego do centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia kształcącego na potrzeby Wojsk Specjalnych jest ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia sprawdzającego predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach w Wojskach Specjalnych, prowadzonego w ramach postępowania rekrutacyjnego, które realizuje komendant właściwego centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia.
15. 
Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia, komendant właściwego centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia wydaje osobie zainteresowanej zaświadczenie o zakwalifikowaniu się do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
16. 
Komendant właściwego centrum szkolenia lub komendant ośrodka szkolenia informuje kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr o przebiegu i wynikach szkolenia w terminie do 14 dni od dnia jego zakończenia.
§  66. 
1. 
Rozkaz o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia, poprzedzającej zawodową służbę wojskową wobec osób, o których mowa w § 3 pkt 1, kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr przesyła w celu doręczenia osobom zainteresowanym do rektora-komendanta uczelni wojskowej, z uwzględnieniem § 68 ust. 10.
2. 
Kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr przekazuje szefowi WCR właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku, o którym mowa w § 65 ust. 1, wykaz osób zainteresowanych wpisanych na listę studentów albo zakwalifikowanych na kurs oficerski.
3. 
Dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, pod którego podlega dana szkoła podoficerska, centrum szkolenia lub ośrodek szkolenia przesyła:
1)
rozkaz personalny właściwemu komendantowi szkoły podoficerskiej, komendantowi centrum szkolenia lub komendantowi ośrodka szkolenia;
2)
szefowi WCR właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku, o którym mowa w § 65 ust. 1, wykaz osób zainteresowanych wpisanych na listę zakwalifikowanych do szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia.
4. 
Po wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia, poprzedzającej zawodową służbę wojskową, o którym mowa w § 65 ust. 11, doręcza go tej osobie odpowiednio rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum lub komendant ośrodka szkolenia.
5. 
Otrzymanie przez szefa WCR właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku, o którym mowa w § 65 ust. 1, wykazu imiennego, o którym mowa w ust. 2 lub ust. 3 pkt 2, stanowi podstawę do wydania osobie zainteresowanej skierowania odpowiednio do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia.
§  67. 
1. 
Od dnia 23 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wobec osób zainteresowanych ubiegających się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia, poprzedzającej zawodową służbę wojskową w Lotniczej Akademii Wojskowej stosuje się przepisy § 65 ust. 1 pkt 1-4 lit. a, ust. 3-4, ust. 9 pkt 1, ust. 10-12 oraz § 66 ust. 2 i ust. 4-5.
2. 
Dopuszczenie osoby zainteresowanej do dalszego postępowania rekrutacyjnego w Lotniczej Akademii Wojskowej na kierunku studiów realizującym kształcenie w specjalnościach pilotaż statku powietrznego jest uzależnione od ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia sprawdzającego predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów, na warunkach i w trybie ustalonym dla roku akademickiego, prowadzonego w ramach postępowania rekrutacyjnego.
3. 
Szkolenie realizuje Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej na podstawie programu szkolenia zatwierdzonego przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
4. 
Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej po otrzymaniu pozytywnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej w charakterze pilota statku powietrznego zawiadamia osobę zainteresowaną, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. a, o terminie stawienia się w Lotniczej Akademii Wojskowej w celu wzięcia udziału w szkoleniu sprawdzającym predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów.
5. 
Po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym, Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej wydaje osobie zainteresowanej zaświadczenie o zakwalifikowaniu się do postępowania rekrutacyjnego. Zaświadczenie to uwzględnia się również w ewidencji wojskowej.
6. 
Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej informuje kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr oraz kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw szkolnictwa wojskowego o przebiegu i wynikach szkolenia w terminie do 14 dni od dnia jego zakończenia.
§  68. 
1. 
Od dnia 23 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. osoba zainteresowana, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. b, składa wniosek, o którym mowa w § 4, o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej na czas kształcenia w uczelni wojskowej w ramach kształcenia realizowanego w uczelni innej niż uczelnia wojskowa w sposób określony w § 65 ust. 1.
2. 
Szef WCR właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku, o którym mowa w § 65 ust. 1, wobec osób wskazanych w ust. 1, realizuje czynności określone w § 65 ust. 1 pkt 1-2 oraz pkt 4 lit. b.
3. 
W przypadku osób zainteresowanych, o których mowa w ust. 1, komisja rekrutacyjna:
1)
przesyła niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej, wykaz osób zakwalifikowanych z wynikami uzyskanymi w toku postępowania rekrutacyjnego do kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr oraz rektora uczelni innej niż uczelnia wojskowa;
2)
wydaje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni i doręcza osobie zainteresowanej zaświadczenie o zakwalifikowaniu się do postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w uczelni innej niż uczelnia wojskowa lub w terminie do 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o niezakwalifikowaniu się do postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w uczelni innej niż uczelnia wojskowa;
3)
przesyła szefowi WCR kopię zaświadczenia lub decyzji.
4. 
Rektor uczelni innej niż uczelnia wojskowa, przesyła niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego w uczelni innej niż uczelnia wojskowa, kierownikowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr listę osób wstępnie zakwalifikowanych na tę uczelnię, ujętych w wykazie, o którym mowa w ust. 3.
5. 
Po zweryfikowaniu listy kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr przesyła tę listę do szefa WCR, o którym mowa w § 65 ust. 1.
6. 
Szef WCR, o którym mowa w § 65 ust. 1, kieruje osoby zainteresowane ujęte na liście wskazanej w ust. 5, do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia kategorii zdolności do zawodowej służby wojskowej.
7. 
Kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr wydaje rozkaz personalny o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w trakcie kształcenia, odbywanej w uczelni wojskowej w ramach kształcenia realizowanego w uczelni innej niż uczelnia wojskowa osób, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b, na podstawie:
1)
wyników postępowania rekrutacyjnego na uczelni wojskowej i w uczelni innej niż uczelnia wojskowa;
2)
przesłanego z WCR, o którym mowa w § 65 ust. 1, orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej ustalającego kategorię zdolności do zawodowej służby wojskowej.
8. 
O powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia, kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr informuje w odniesieniu do osób, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b, rektora-komendanta uczelni wojskowej i rektora uczelni innej niż uczelnia wojskowa.
9. 
Kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr przekazuje szefowi WCR, o którym mowa w § 65 ust. 1, wykaz osób zainteresowanych wpisanych na listę studentów.
10. 
Otrzymanie wykazu przez szefa WCR, o którym mowa w § 65 ust. 1, stanowi podstawę do wydania osobie zainteresowanej skierowania do uczelni wojskowej.
§  69. 
W stosunku do rekrutacji prowadzonej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia w 2022 r. nie stosuje się przepisów § 17 ust. 7 i 8.

Przepisy przejściowe

§  70. 
1. 
Do rekrutacji prowadzonej do uczelni wojskowej w roku akademickim 2022/2023 w przypadku osób zainteresowanych, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b, a które przed dniem 23 kwietnia 2022 r. złożyły wniosek o powołanie do służby kandydackiej w roku akademickim 2022/2023 na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach, rekrutację na studia stacjonarne w uczelni wojskowej oraz do uczelni wojskowej w ramach kształcenia realizowanego w uczelni innej niż uczelnia wojskowa, prowadzi się w trybie określonym w dotychczasowych przepisach, z uwzględnieniem art. 779, art. 783 ust. 8 oraz art. 793 ust. 5 ustawy.
2. 
Do rekrutacji prowadzonej na kurs oficerski w uczelni wojskowej, do szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia w 2022 r., w przypadku osób zainteresowanych, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 i 3, a które przed dniem 23 kwietnia 2022 r. złożyły wniosek o powołanie do służby kandydackiej pełnionej w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, ośrodku szkolenia, rekrutację odpowiednio do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia, prowadzi się w trybie określonym w dotychczasowych przepisach, z uwzględnieniem art. 779, art. 783 ust. 8 oraz art. 793 ust. 5 ustawy.

Przepis końcowy

§  71. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 6

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ARKUSZ OPINII SŁUŻBOWEJ

OPINIA SŁUŻBOWA DOTYCZĄCA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO DOBROWOLNĄ ZASADNICZĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ W TRAKCIE KSZTAŁCENIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR UMOWY

UMOWA nr ....

określająca warunki zwrotu kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę

wzór

1 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.557) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2023 r.
2 § 4a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2023 r.
3 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2023 r.
4 § 20 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2023 r.
5 § 22 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2023 r.
6 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627, z 2017 r. poz. 71, z 2019 r. poz. 1475 oraz z 2020 r. poz. 1217), które w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) utraciło moc z dniem 23 kwietnia 2022 r.