Nowość Art. 54. - Księgi wieczyste i hipoteka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 września 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  54. 

(uchylony).