Art. 5. - [Rękojmia wiary publicznej] - Księgi wieczyste i hipoteka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 września 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  5.  [Rękojmia wiary publicznej]

W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).