[Opłaty] - Art. 36(5). - Księgi wieczyste i hipoteka. - Dz.U.2022.1728 t.j. - OpenLEX

Art. 36(5). - [Opłaty] - Księgi wieczyste i hipoteka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1728 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  365 [Opłaty]
1. 
Centralna Informacja pobiera opłaty od wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej, zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych.
2. 
Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę pokrycia kosztów administracyjnych oraz zróżnicowania opłat od wniosków o uzyskanie poszczególnych dokumentów w zależności od sposobu złożenia wniosku, sposobu doręczenia dokumentów oraz samodzielnego wydruku dokumentów, o którym mowa w art. 364 ust. 4, a także konieczność realizacji ustawowych zadań przez podmiot wnioskujący o wyszukanie ksiąg wieczystych.
3. 
Nie pobiera się opłat od wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej, zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej oraz wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych złożonego przez podmioty, o których mowa w art. 364 ust. 8 pkt 1-6, 7a, 8-17 , 19 i 22-24, lub organ administracji rządowej.