[Przechowywanie i przeglądanie akt ksiąg wieczystych; wydawanie dokumentów i odpisów dokumentów z akt ksiąg wieczystych] - Art.... - Dz.U.2019.2204 t.j. - OpenLEX

Art. 36(1). - [Przechowywanie i przeglądanie akt ksiąg wieczystych; wydawanie dokumentów i odpisów dokumentów z akt ksiąg wieczystych] - Księgi wieczyste i hipoteka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2204 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  361 [Przechowywanie i przeglądanie akt ksiąg wieczystych; wydawanie dokumentów i odpisów dokumentów z akt ksiąg wieczystych]
1. 
Akta ksiąg wieczystych przechowuje się w sądzie.
2. 
Akta księgi wieczystej może przeglądać, w obecności pracownika sądu, osoba mająca interes prawny oraz notariusz.
3. 
Nie wydaje się dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych, jeżeli dokumenty te stanowią podstawę wpisu.
4. 
Odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych wydaje się na żądanie osób mających interes prawny lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej albo jednostki samorządu terytorialnego.
5. 
Odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych wydaje się także na żądanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie ustawowo realizowanych zadań.