Art. 251. - [Elektroniczne księgi wieczyste] - Księgi wieczyste i hipoteka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  251 [Elektroniczne księgi wieczyste]
1. 
Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone w systemie teleinformatycznym.
2. 
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób zakładania oraz prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym, uwzględniając strukturę księgi wieczystej określoną w art. 25.