Art. 110. - [Inne podstawy hipoteki przymusowej] - Księgi wieczyste i hipoteka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2204 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2019 r. do: 13 stycznia 2022 r.
Art.  110.  [Inne podstawy hipoteki przymusowej]

Hipotekę przymusową można uzyskać także na podstawie:

1)
postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia;
2)
postanowienia prokuratora;
3)
decyzji administracyjnej, o ile przepisy szczególne tak stanowią, chociażby decyzja nie była ostateczna;
4)
dokumentu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 425 oraz z 2019 r. poz. 730);
5)
zarządzenia zabezpieczenia określonego w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo zarządzenia zabezpieczenia określonego w ustawie, o której mowa w pkt 4.