Art. 10. - [Roszczenie o usunięcie niezgodności] - Księgi wieczyste i hipoteka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2204 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2019 r. do: 30 czerwca 2022 r.
Art.  10.  [Roszczenie o usunięcie niezgodności]
1. 
W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.
2. 
Roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. Podstawą wpisu ostrzeżenia jest nieprawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Do udzielenia zabezpieczenia nie jest potrzebne wykazanie, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.