Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.29.134

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 kwietnia 1962 r.
w sprawie ksiąg wieczystych dla terenów państwowych oddanych w wieczyste użytkowanie i dla budynków na takich terenach, stanowiących odrębne nieruchomości, oraz w sprawie opłat sądowych od wniosku o wpis wieczystego użytkowania i własności budynku.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 32, poz. 159), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych (Dz. U. Nr 31, poz. 132) i art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. - Przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 1961 r. Nr 10, poz. 57, Nr 32, poz. 159 i z 1962 r. Nr 10, poz. 46) zarządza się, co następuje:
§  1. Dla terenu państwowego oddanego w wieczyste użytkowanie i dla znajdującego się na takim terenie budynku, który stanowi odrębną nieruchomość, będącą własnością wieczystego użytkownika terenu, prowadzi się wspólną księgę wieczystą. Do zakładania i prowadzenia takiej księgi stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1947 r. o postępowaniu przy zakładaniu ksiąg wieczystych (Dz. U. z 1947 r. Nr 45, poz. 235, z 1958 r. Nr 13, poz. 56 i z 1961 r. Nr 26, poz. 126) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1946 r. o urządzeniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych (Dz. U. z 1946 r. Nr 66, poz. 366, z 1947 r. Nr 38, poz. 192, z 1954 r. Nr 26, poz. 105 i z 1961 r. Nr 26, poz. 126) z zachowaniem przepisów poniższych.
§  2.
1. Jeżeli teren oddany w wieczyste użytkowanie nie ma urządzonej księgi wieczystej, księgę zakłada się na wniosek wieczystego użytkownika lub organu, który zawarł umowę wieczystego użytkowania.
2. Jeżeli księga wieczysta (hipoteczna, gruntowa) prowadzona dla terenu oddanego w wieczyste użytkowanie nie odpowiada przepisom rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1946 r. o urządzeniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych, przy wpisie wieczystego użytkownika urządza się nową księgę odpowiadającą tym przepisom. Urządzenie nowej księgi następuje stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1946 r. o prowadzeniu dotychczasowych ksiąg hipotecznych (gruntowych, wieczystych) po dniu 31 grudnia 1946 r. (Dz. U. Nr 66, poz. 367, z 1947 r. Nr 38, poz. 192 i Nr 48, poz. 251, z 1954 r. Nr 26, poz. 105 oraz z 1961 r. Nr 26, poz. 126).
3. W przypadku oddania w wieczyste użytkowanie części terenu mającego urządzoną księgę wieczystą oraz w przypadku oddania części terenu objętego wieczystym użytkowaniem innemu wieczystemu użytkownikowi, części te wydziela się do odrębnej księgi wieczystej.
§  3. Przednia strona księgi wieczystej prowadzonej dla terenu państwowego oddanego w wieczyste użytkowanie i dla budynku na takim terenie, stanowiącego odrębną nieruchomość, oprócz danych przewidzianych w § 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1946 r. o urządzeniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych, powinna zawierać napis: "Teren państwowy oddany w wieczyste użytkowanie". Napis taki zamieszcza się też w repertorium ksiąg wieczystych, do którego księga jest wciągnięta w łamie 16 tego repertorium.
§  4.
1. Przy wpisie Państwa jako właściciela terenu wymienia się organ, który zawarł umowę wieczystego użytkowania. Jeżeli w wieczyste użytkowanie oddaje się teren mający urządzoną księgę wieczystą, w której Państwo jest wpisane jako właściciel terenu, organ, który zawarł umowę wieczystego użytkowania, wymienia się przez uzupełnienie wpisu poprzedniego.
2. Nie utrzymane w mocy obciążenia terenu oddanego w wieczyste użytkowanie wykreśla się na wniosek organu, który zawarł umowę wieczystego użytkowania, lub wieczystego użytkownika.
§  5.
1. Sposób korzystania z terenu przez wieczystego użytkownika, określony w umowie o ustanowieniu wieczystego użytkowania, oraz datę końcową okresu, na który wieczyste użytkowanie zostało ustanowione, wpisuje się w łamie 5 działu pierwszego - oznaczenie nieruchomości. Poprzedni wpis w tym łamie podkreśla się linią czerwoną, a w łamie 2 numerację nieruchomości objętej wieczystym użytkowaniem rozpoczyna się od nowa z dodatkiem liter "Wu". W razie przedłużenia prawa wieczystego użytkowania wpisuje się datę końcową okresu, na który przedłużenie nastąpiło, podkreślając linią czerwoną datę poprzednią.
2. Jeżeli na terenie oddanym w wieczyste użytkowanie znajduje się budynek stanowiący odrębną nieruchomość w łamie 5 działu pierwszego - oznaczenie nieruchomości dokonuje się następującego wpisu: "stanowiący odrębną nieruchomość budynek o kubaturze ..... m3 przeznaczony na cele mieszkalne (warsztat rzemieślniczy, zakład przemysłowy, pensjonat) wraz z zabudowaniami gospodarczymi". Wpisu tego dokonuje się po wpisie, o którym mowa w ust. 1.
3. Jako odrębną nieruchomość w łamie 5 działu pierwszego - oznaczenie nieruchomości wpisuje się budynki i zabudowania gospodarcze, sprzedane jednocześnie z ustanowieniem wieczystego użytkowania terenu na podstawie przepisów o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych, oraz budynki i zabudowania gospodarcze wzniesione na działkach oddanych w wieczyste użytkowanie osobom fizycznym lub spółdzielniom budownictwa mieszkaniowego w celu wzniesienia na nich domu mieszkalnego lub domu przeznaczonego na pomieszczenie warsztatu rzemieślniczego, drobnego zakładu przemysłowego albo małego pensjonatu w miejscowości uzdrowiskowej lub letniskowej.
§  6.
1. Wpisy dotyczące prawa wieczystego użytkowania i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość oraz wpisy hipotek i innych praw rzeczowych ograniczonych ustanowionych na takim prawie i budynku, jak również wpisy ograniczeń w rozporządzaniu prawem wieczystego użytkowania i budynkiem oraz wpisy praw i roszczeń osobistych służących przeciwko wieczystemu użytkownikowi i właścicielowi budynku dokonuje się w działach drugim, trzecim i czwartym, stosownie do nagłówków poszczególnych łamów, traktując wieczystego użytkownika terenu tak jak właściciela. Jeżeli wieczyste użytkowanie przysługuje kilku osobom, należy wskazać ich udziały w tym prawie lub rodzaj wspólności.
2. Przed dokonaniem wpisów, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się przez wszystkie łamy każdego działu napis: "Wpisy dotyczące prawa wieczystego użytkowania". Jeżeli na terenie oddanym w wieczyste użytkowanie znajduje się budynek stanowiący odrębną nieruchomość, napis ten uzupełnia się przez dodanie słów: "i prawa własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość".
3. Numerację wpisów dokonywanych po napisie określonym w ust. 2 rozpoczyna się od nowa.
§  7.
1. Podstawę wpisu budynku i zabudowań gospodarczych sprzedanych jednocześnie z ustanowieniem wieczystego użytkowania terenu stanowi umowa o ustanowieniu wieczystego użytkowania i umowa sprzedaży budynku i zabudowań.
2. Podstawę wpisu budynku i zabudowań gospodarczych wzniesionych po ustanowieniu wieczystego użytkowania terenu stanowi pozwolenie na użytkowanie wydane przez właściwy organ państwowego nadzoru budowlanego i szkic sytuacyjny obejmujący w rzucie poziomym usytuowanie budynku i zabudowań na działce gruntu, sporządzony przez organ państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.
3. Podstawę wpisu budynku i zabudowań gospodarczych wymienia się w łamie 8 działu pierwszego - oznaczenie nieruchomości. Jeżeli wpisany budynek został wzniesiony po ustanowieniu wieczystego użytkowania, w łamie 2 tego działu wpisuje się dalszy numer bieżący nieruchomości i jednocześnie uzupełnia się napis przewidziany w § 6 ust. 2.
4. Nie można dokonać wpisu budynku jako odrębnej nieruchomości przed wpisaniem wieczystego użytkowania terenu.
§  8.
1. Jeżeli lokale w budynku znajdującym się na terenie oddanym w wieczyste użytkowanie stanowią przedmiot odrębnej własności, urządzenia ksiąg wieczystych dla lokali i wpisów w księdze wieczystej dla terenu dokonuje się stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1948 r. o sposobie ujawniania w księdze wieczystej prawa odrębnej własności lokali i innych praw rzeczowych na tych lokalach (Dz. U. Nr 3, poz. 22) z tą zmianą, że wydzielenie lokali następuje z budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i że z własnością lokalu związany jest udział w prawie wieczystego użytkowania terenu i w prawie własności wspólnych części budynku, pozostałych po wydzieleniu lokali.
2. Jeżeli ustanowienie odrębnej własności lokali następuje jednocześnie z ustanowieniem wieczystego użytkowania terenu i sprzedażą budynku, wszelkich wpisów dokonuje się pod tym samym bieżącym numerem nieruchomości.
§  9. Po wygaśnięciu prawa wieczystego użytkowania wpisy wygasłych praw wykreśla się na wniosek organu wykonującego gospodarkę terenem. Zgoda osób dotkniętych wykreśleniem nie jest wymagana.
§  10. W sprawach nie unormowanych w niniejszym rozporządzeniu przy stosowaniu przepisów powołanych w § 1 przepisy odnoszące się do właściciela nieruchomości stosuje się odpowiednio do wieczystego użytkownika.
§  11. Przykłady prowadzenia ksiąg wieczystych dla terenów państwowych oddanych w wieczyste użytkowanie oraz dla znajdujących się na takich terenach budynków stanowiących odrębne nieruchomości zawiera załącznik do rozporządzenia.
§  12. W razie gdy dotychczasowe prawo do terenu zmieni się na prawo wieczystego użytkowania, stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 41 ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach lub w wyniku uznania obszaru za urbanizacyjny, oraz w razie gdy właściciel budynku położonego na obszarze m. st. Warszawy uzyska wieczyste użytkowanie terenu, na którym budynek się znajduje:
1) przy pierwszym wpisie po tej zmianie lub po uzyskaniu tego prawa księgę wieczystą dla terenu dostosowuje się do przepisów niniejszego rozporządzenia; wszelkie wpisy i napisy, które przestały być aktualne podkreśla się czerwoną linią; obciążenia ustanowione na nieruchomości przez wieczystego użytkownika lub jego poprzedników prawnych w czasie, gdy byli właścicielami nieruchomości, nie ulegają wykreśleniu, napisy zaś przewidziane w § 6 ust. 2 zamieszcza się w działach trzecim i czwartym przed tymi obciążeniami. Jeżeli brak miejsca dla takiego napisu, dokonuje się go w łamie 7 działu czwartego lub w łamie 5 działu trzeciego, wpisując w łamach 5 lub 4 numery wpisów, do których napis się odnosi, oraz w łamie 6 działu czwartego sumy hipotek objętych napisem;
2) jako odrębną nieruchomość, stanowiącą własność wieczystego użytkownika terenu, w łamie 5 działu pierwszego - oznaczenie nieruchomości - wpisuje się następujące budynki:
a) domy mieszkalne lub przeznaczone na pomieszczenie warsztatów rzemieślniczych, drobnych zakładów przemysłowych, a w miejscowościach uzdrowiskowych lub letniskowych również małych pensjonatów, wraz z zabudowaniami gospodarczymi, sprzedane w trybie ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych, oraz domy jednorodzinne wraz z zabudowaniami gospodarczymi, sprzedane w trybie dekretu z dnia 10 grudnia 1952 r. o odstępowaniu przez Państwo nieruchomego mienia nierolniczego na cele mieszkaniowe oraz na cele budownictwa indywidualnych domów jednorodzinnych (Dz. U. Nr 49, poz. 326);
b) domy określone pod lit. a) wraz z zabudowaniami gospodarczymi wzniesione na działkach budowlanych nabytych w trybie ustawy lub dekretu powołanych w tym przepisie albo w trybie ustanowienia prawa zabudowy;
c) domy mieszkalne sprzedane spółdzielniom budownictwa mieszkaniowego lub wzniesione przez takie spółdzielnie wraz z zabudowaniami gospodarczymi;
d) budynki, do których stosuje się przepisy art. 5 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) lub przepisy art. 23 ust. 4 ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach, oraz domy jednorodzinne, małe domy mieszkalne lub budynki przeznaczone na warsztaty rzemieślnicze, a w miejscowościach uzdrowiskowych i letniskowych - również budynki przeznaczone na prowadzenie małych pensjonatów wraz z zabudowaniami gospodarczymi, wzniesione na działkach, które w wyniku uznania obszaru za urbanizacyjny przeszły w wieczyste użytkowanie poprzedniego właściciela;
3) księgę wieczystą, założoną dla budynku stanowiącego odrębną nieruchomość na podstawie przepisów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: z dnia 30 sierpnia 1957 r. o zakładaniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych dla budynków stanowiących odrębne nieruchomości (Dz. U. z 1957 r. Nr 54, poz. 267 i z 1959 r. Nr 13, poz. 74) i z dnia 3 maja 1948 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych dla budynków na obszarze m. st. Warszawy, stanowiących odrębne nieruchomości (Dz. U. Nr 27, poz. 187), zamyka się i składa do archiwum, stosując odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1946 r. o prowadzeniu dotychczasowych ksiąg hipotecznych (gruntowych, wieczystych) po dniu 31 grudnia 1946 r.; obciążenia z działu trzeciego i czwartego wpisane wyłącznie w księdze wieczystej dla budynku przenosi się do odpowiednich działów księgi wieczystej dla terenu po wpisach tam istniejących, czyniąc przy każdym wpisie wzmiankę "przeniesiono z księgi wieczystej dla budynku KW nr .......... po zamknięciu tej księgi w dniu .........."; jeżeli obciążenia wpisane były w księdze wieczystej dla budynku i dla terenu (gruntu pod budynkiem), w księdze dla terenu podkreśla się linią czerwoną wzmiankę o współobciążeniu nieruchomości budynkowej.
§  13. Jeżeli dla budynku (budynków), który zgodnie z przepisami § 12 pkt 2 ma być wpisany jako odrębna nieruchomość stanowiąca własność wieczystego użytkownika terenu, nie była urządzona księga wieczysta, podstawę wpisu budynku wzniesionego przez nabywcę działki budowlanej przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia stanowi jego opis zatwierdzony przez właściwy organ państwowego nadzoru budowlanego oraz szkic sytuacyjny przewidziany w § 7 ust. 2, a budynku sprzedanego przez Państwo - umowa sprzedaży wraz z aktem, z mocy którego nabywca budynku nabył od Państwa prawo do terenu, podlegające zmianie na prawo wieczystego użytkowania. Opis budynku powinien określać jego rodzaj (dom jednorodzinny, mały dom mieszkalny, dom wielomieszkaniowy, budynek przeznaczony na pomieszczenie warsztatu rzemieślniczego, drobnego zakładu przemysłowego, małego pensjonatu), użyty materiał budowlany, ilość kondygnacji, ilość lokali oraz ogólną kubaturę budynku ustaloną według obowiązującej normy.
§  14. 1 (uchylony).
§  15. 2 (uchylony).
§  16. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1957 r. o zakładaniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych dla budynków stanowiących odrębne nieruchomości (Dz. U. z 1957 r. Nr 54, poz. 267 i z 1959 r. Nr 13, poz. 74).
§  17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

KSIĘGA WIECZYSTA

1 § 14 uchylony przez § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie określenia wysokości niektórych opłat sądowych i notarialnych oraz warunków zwalniania przez sąd od opłat sądowych właścicieli lub współwłaścicieli gospodarstw rolnych (Dz.U.69.8.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1969 r.
2 § 15 uchylony przez § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie określenia wysokości niektórych opłat sądowych i notarialnych oraz warunków zwalniania przez sąd od opłat sądowych właścicieli lub współwłaścicieli gospodarstw rolnych (Dz.U.69.8.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1969 r.