Księgi płacy i wykazy wypłat robotniczych oraz księgi niezbędne dla kontroli nad stosunkiem pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.96.847

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 8 listopada 1928 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Skarbu, Spraw Wojskowych, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Robót Publicznych oraz Reform Rolnych w sprawie ksiąg płacy i wykazów wypłat robotniczych oraz ksiąg niezbędnych dla kontroli nad stosunkiem pracy.

Na podstawie art. 24 i 67 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 324) zarządza się co następuje:
Wszystkie zakłady pracy, zatrudniające robotników, obowiązane są prowadzić księgi płacy (kontowe), względnie wykazy wypłat robotniczych (listy płacy, listy zarobkowe i t. p.).

Księgi płacy i wykazy wypłat robotniczych powinny być dokładnym obrazem rozrachunków z robotnikami, t. j. powinny zawierać dane w sprawie dokonywanych wypłat wynagrodzenia oraz w sprawie dopuszczalnych prawnie potrąceń z wynagrodzenia, dokonywanych przy wypłatach, umożliwiające władzy nadzorczej sprawdzanie prawidłowości wypłat i potrąceń.

Księgi płacy i wykazy wypłat robotniczych powinny zawierać następujące dane:

1)
Nr. porządkowy;
2)
nazwisko i imię robotnika;
3)
rodzaj zatrudnienia robotnika;
4)
datę wypłaty;
5)
wynagrodzenie z wyszczególnieniem:
a)
okresu czasu, za który przypada wypłata,
b)
ilości godzin nadliczbowych i wysokości zapłaty za godziny nadliczbowe w zakładach pracy, podlegających ustawie z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. z 1920 r. Nr. 2, poz. 7),
c)
ogólnej sumy wynagrodzenia pieniężnego,
d)
ogólnej sumy wynagrodzenia w naturze,
e)
łącznej sumy wynagrodzenia (pieniężnego i w naturze);
6)
potrącenia;
7)
sumę wynagrodzenia przypadającego do wypłaty.

W rubryce "wynagrodzenie" powinny być nadto zamieszczone podrubryki jak: stałe wynagrodzenie, dniówka, akord, premja, inne wynagrodzenie dodatkowe oraz ilość jednostek akordowych i t. d. zależnie od tego, jaki system obliczania zarobków stosuje dany zakład pracy w stosunku do swych robotników.

W rubryce "potrącenia" powinny być zamieszczone podrubryki, jak: kasa chorych, fundusz bezrobocia, inne ubezpieczenia społeczne, każde oddzielnie, podatek dochodowy, inne potrącenia z tytułów, przewidzianych w ust. 3 art. 32 i w art. 38 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników, każde oddzielnie.

Ponadto pracodawcy mogą zamieszczać w księgach płac i wykazach wypłat inne dane dotyczące rozrachunku z robotnikami.

Zakłady pracy, podlegające całkowicie lub częściowo nadzorowi inspekcji pracy, a zatrudniające powyżej czterech robotników, obowiązane są prowadzić księgę imienną robotników oraz, na żądanie inspektora pracy właściwego obwodu, księgę do uwag inspektora pracy według załączonych wzorów (załączniki Nr. 1 i Nr. 2).

Księgi te powinny być prowadzone w formie książki sznurowej. Do osznurowania i przyłożenia pieczęci łąkowej księgi powinny być przedstawione inspektorowi pracy właściwego obwodu.

Wykazy i księgi powinny być przechowywane w zakładzie pracy przez okres pięcioletni.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w trzy miesiące po jego ogłoszeniu.
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr. 1

ZAŁĄCZNIK  Nr. 2