Księgi notarjuszów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.99.764

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 grudnia 1933 r.
w sprawie ksiąg notarjuszów.

Na podstawie art. 122 prawa o notarjacie z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 609) zarządzam co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
Notarjusze prowadzą księgi, wymienione w art. 116 prawa o notarjacie, według wzorów, ustalonych w załącznikach do rozporządzenia niniejszego.
§  2.
W rubrykach 6, 7 i 8 repertorjum (wzór Nr. 1) oraz w rubryce 6 księgi protestów (wzór Nr. 2) zapisuje się opłaty stemplowe, pobierane przez notarjuszów na dochód Ministerstwa Skarbu w myśl ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 41, poz. 413) i przepisów, wydanych na jej podstawie.
§  3.
W rubryce 9 repertorjum oraz w rubryce 7 księgi protestów zapisuje się pobierany przez notarjuszów dodatek komunalny bądź też podatek od zaprotestowanych weksli, przypadający miastom lub związkom komunalnym w myśl ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 106, poz. 884) i przepisów, wydanych na jej podstawie.
§  4.
W rubryce 14 repertorjum oraz w rubryce 9 księgi protestów zapisuje się dodatki, pobierane przez notarjuszów w myśl ustawy z dnia 12 lutego 1931 r. o poborze 10 % dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych (Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 82) i przepisów, wydanych na jej podstawie.
§  5.
W rubryce 15 repertorjum oraz w rubryce 10 księgi protestów zapisuje się sumę wynagrodzenia notarjurza w wysokości, określonej w taksie za czynności notarjuszów.

Jeżeli jednak notarjusz wykonywa czynność z obniżeniem wysokości wynagrodzenia lub bezpłatnie (art. 34 pkt 6 prawa o notarjacie), w wymienionej rubryce bądź zapisuje się sumę, ustaloną w uchwale rady notarialnej, bądź czyni się odpowiednią wzmianką o niepobraniu wynagrodzenia.

§  6.
Ogólna suma należności, pobrana przez notarjusza, powinna być nadto wymieniona słownie w rubryce 4 repertorjum i stwierdzona podpisem wpłacającego.
§  7.
Repertorjum i księgę protestów prowadzi się według rocznych okresów kalendarzowych. Rubryki pobranych należności i wynagrodzenia notarjusza sumuje się miesięcznie, przyczem pod sumą miesięczną należy wykazać poszczególne sumy dochodów budżetowych, wpłaconych w danym miesiącu do kasy skarbowej, z powołaniem się na odpowiednie pokwitowania, oraz wyprowadzić ogólną wpłaconą sumę miesięczną i pozostałość na miesiąc następny.

Rachunek wpływów burdelowych będzie prowadzony według okresów budżetowych.

§  8.
Do księgi przychodów i rozchodów zapisuje się: po stronie przychodu - sumy brutto wynagrodzenia notarjusza z powołaniem się na pozycje odpowiedniej księgi, po stronie zaś rozchodu - kwoty wydatków, związanych z pełnieniem urzędu notarjusza, z powołaniem się na odpowiednie dowody.

Wszystkie przychody i rozchody powinny być ujawnione w księdze w porządku chronologicznem, bieżąco i bez zaległości: kwotę przychodów i rozchodów prowadzi się według lat kalendarzowych, sumuje się zaś miesięcznie.

§  9.
Omyłki w księgach prostuje się przez zakreślenie błędnej treści zapisu atramentem czerwonym w ten sposób, aby zapis zakreślony mógł być odczytany, oraz przez wpisanie właściwej treści.
§  10.
Wszystkie księgi notarjuszów powinny być trwale oprawione i zesznurowane, a stronice ksiąg zaopatrzone w kolejne numery porządkowe.
§  11.
Prócz ksiąg, ustalonych w rozporządzeniu niniejszem, notarjusze obowiązani są prowadzić księgi i wykazy, wynikające z przepisów szczególnych.

Przepisy wprowadzające i końcowe.

§  12.
Na obszarze b. Królestwa Polskiego i Ziem Wschodnich należy przy prowadzeniu ksiąg przestrzegać zasad następujących.
a)
W rubryce 10 repertorjum zapisuje się sumy, pobierane przez notarjuszów na dochód budżetu Ministerstwa Skarbu w myśl przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej (Dz. U. R. P. z 1923 r. Nr. 55, poz. 391).
b)
W rubrykach 11 i 12 repertorjum zapisuje się opłaty hipoteczne, pobierane przez notarjuszów w myśl przepisów o kosztach sądowych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 93, poz. 805).
c)
Notarjusze wpłacają wpływy z opłat hipotecznych do kasy skarbowej na dochód budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości na rachunek właściwego sądu okręgowego w terminach, ustalonych dla przelewu opłat stemplowych.

Wpłaty dokonywa się bądź bezpośrednio do miejscowej kasy skarbowej zapomocą odpowiedniej deklaracji, bądź na konto czekowe kasy skarbowej w siedzibie sądu okręgowego przy użyciu skarbowego blankietu nadawczego P. K. O.

d)
Na podstawie repertorjum notarjusze sporządzają za każdy miesiąc sprawozdanie o wpływach z opłat hipotecznych (wzór Nr. 6) w trzech egzemplarzach, z których jeden pozostaje u notarjusza, dwa zaś najdalej dnia piątego miesiąca następnego po sprawozdawczym przedstawia się prezesowi sądu okręgowego. Prezes sądu okręgowego w terminie do pierwszego dnia drugiego miesiąca po sprawozdawczym przesyła jeden z tych egzemplarzy właściwej izbie kontroli, po uzgodnieniu z zapisami księgi dochodów budżetowych. W egzemplarzu, który pozostaje w sądzie okręgowym, tudzież w egzemplarzu, przeznaczonym dla izby kontroli, należy w rubryce "uwagi" podać odpowiednie pozycje zarachowania w księdze dochodów budżetowych sądu okręgowego.
§  13.
Zaświadczenia ksiąg notarjuszów (art. 119 § 1 prawa o notarjacie) na rok 1934 na obszarze, na którym dotychczas nie istniały izby notarjalne, dokonają prezesi właściwych sądów okręgowych.
§  14.
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego tracą moc obowiazującą przepisy dotychczasowe, dotyczące przedmiotów, unormowanych rozporządzeniem niniejszem.
§  15.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1934 r.
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika