Dz.U.2018.2505

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

Na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób prowadzenia księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz;
2) wzór księgi rejestracji bydła, świń, owiec i kóz prowadzonej w formie papierowej;
3) zakres danych umieszczanych w księdze rejestracji świń.
§  2. 
1.  Posiadacz bydła, świń, owiec lub kóz prowadzi księgę rejestracji tych zwierząt odrębnie dla każdej siedziby stada w formie:
1) papierowej albo
2) elektronicznej.
2.  Uważa się, że księga rejestracji świń jest prowadzona w formie elektronicznej, jeżeli posiadacz zwierzęcia uzyskał dostęp do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, i za jego pośrednictwem dokonuje zgłoszeń zdarzeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zwanej dalej "ustawą".
3.  Wpisu do księgi rejestracji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.
4.  W przypadku księgi rejestracji świń prowadzonej w siedzibie stada położonej na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, wpisu do księgi dokonuje się w terminie 2 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.
5.  Wpisu do księgi rejestracji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się w sposób czytelny i trwały; zmiany wpisu dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie wpisu zmienianego.
§  3.  Wzór księgi rejestracji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  4.  W księdze rejestracji świń umieszcza się następujące dane:
1) numer siedziby stada albo numer miejsca prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt;
2) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres posiadacza zwierząt albo podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt;
3) adres i współrzędne geograficzne lub równoznaczne określenie położenia geograficznego siedziby stada lub miejsca prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt;
4) liczbę oznakowanych zwierząt w stadzie;
5) zmiany stanu stada, w tym:
a) datę zdarzenia, które spowodowało zmianę liczebności stada,
b) liczbę zwierząt, które przybyły do siedziby stada lub ubyły z tej siedziby,
c) kod zdarzenia, które spowodowało przybycie zwierzęcia do siedziby stada albo jego ubycie z tej siedziby,
d) datę oznakowania zwierzęcia,
e) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres poprzedniego posiadacza zwierzęcia oraz numer siedziby stada albo numer miejsca gromadzenia zwierząt, albo numer miejsca prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, albo numer miejsca prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, z którego zwierzę przybyło,
f) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres nowego posiadacza zwierzęcia oraz numer siedziby stada albo numer miejsca gromadzenia zwierząt, albo numer miejsca prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, albo numer miejsca prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, albo numer rzeźni, albo numer zakładu przetwórczego lub spalarni,
g) weterynaryjny numer identyfikacyjny miejsca gromadzenia zwierząt, miejsca prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt albo miejsca prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, z którego zwierzę przybyło lub do którego zostało przemieszczone,
h) weterynaryjny numer identyfikacyjny przewoźnika przewożącego zwierzęta i numer rejestracyjny środka transportu, jeżeli zwierzę zostało przemieszczone do lub z miejsca gromadzenia zwierząt, miejsca prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt albo miejsca prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt;
6) liczbę oznakowanych zwierząt w siedzibie stada ustaloną podczas spisu, o którym mowa w art. 20a ust. 1 ustawy;
7) datę przeprowadzenia kontroli oraz imię, nazwisko, numer identyfikatora i podpis osoby upoważnionej do jej przeprowadzenia.
§  5.  Księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz prowadzone w formie papierowej zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w § 6, zachowują ważność, z tym że zdarzenia powstałe po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia umieszcza się w księgach rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz prowadzonych w formie papierowej zgodnej ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  6.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz. U. poz. 1268, z 2007 r. poz. 106 oraz z 2011 r. poz. 37).
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

I. 

Wzór księgi rejestracji bydła

WZÓR KSIĘGI REJESTRACJI

REJESTRACJA BYDŁA

wzór

II. 

Wzór księgi rejestracji świń

KSIĘGA REJESTRACJI ŚWIŃ

wzór

III. 

Wzór księgi rejestracji owiec albo kóz

KSIĘGA REJESTRACJI OWIEC *) □ KÓZ *)

wzór

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).