Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.151.1268

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 29 lipca 2005 r.
w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz2)

Na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 837) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) sposób prowadzenia księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz;
2) wzory ksiąg prowadzonych w formie papierowej;
3) zakres danych umieszczanych w księdze rejestracji świń.
§  2.
1. Posiadacz bydła, świń, owiec lub kóz prowadzi księgi rejestracji tych zwierząt w formie papierowej lub elektronicznej, odrębnie dla każdej siedziby stada.
2. Wpisu do ksiąg rejestracji, o których mowa w ust. 1, dokonuje się:
1) w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu;
2) w sposób czytelny i trwały.
3. Zmian wpisów dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie wpisu zmienianego.
§  3. Wzory ksiąg rejestracji, o których mowa w § 2 ust. 1, prowadzonych w formie papierowej są określone w załączniku do rozporządzenia.
§  4. W księdze rejestracji świń umieszcza się następujące dane:
1) numer siedziby stada;
2) stan początkowy stada;
3) zmiany stanu stada, w tym:
a) datę zdarzenia, które spowodowało zmianę liczebności stada,
b) liczbę sztuk i numery identyfikacyjne zwierząt, które przybyły do siedziby stada lub ubyły z tej siedziby,
c) kod zdarzenia, które spowodowało przybycie zwierzęcia do siedziby stada albo jego ubycie z tej siedziby,
d) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres poprzedniego posiadacza zwierzęcia oraz numer siedziby stada, z której zwierzę przybyło,
e) miejsce przekazania zwierzęcia, w tym imię i nazwisko albo nazwę nowego posiadacza zwierzęcia oraz numer siedziby stada albo numer miejsca gromadzenia zwierząt, albo numer podmiotu prowadzącego zakład przetwórczy oraz numer miejsca unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych;
4) datę kontroli, imię, nazwisko, numer identyfikatora i podpis osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli.
§  5. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie księgi rejestracji dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 129, poz. 1373).
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają przepisy dyrektywy Rady nr 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. Urz. WE L 355 z 5.12.1992, str. 32; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 232).

ZAŁĄCZNIK  1

WZORY KSIĄG REJESTRACJI

I. Wzór księgi rejestracji bydła

wzór

II. Wzór księgi rejestracji owiec albo kóz

wzór

III. Wzór księgi rejestracji świń

wzór

1 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.18.106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lutego 2007 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz.U.11.8.37) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 2011 r.