Kryteria rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskie podmioty gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.75.380

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 23 czerwca 1995 r.
w sprawie kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskie podmioty gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:
1.
Realizacja umów o dzieło w Republice Federalnej Niemiec dokonywana jest przez polskie podmioty gospodarcze, zwane dalej "podmiotami", w ramach limitu zatrudnienia, zwanego dalej "limitem", określonego w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec z dnia 31 stycznia 1990 r. o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło (Dz. U. z 1994 r. Nr 98, poz. 474, 475 i 476).
2.
Limit dzieli się na sublimity obejmujące:
1)
prace budowlane,
2)
prace izolacyjne,
3)
prace w zakresie konserwacji zabytków,
4)
prace pozostałe.
1.
Rozdziału limitu dokonuje się w drodze wydawania zezwoleń.
2.
Zezwolenia w sprawie przydziału limitu, zwane dalej "zezwoleniami", wydawane są na wniosek podmiotu, składany w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1.
Zezwolenie może być wydane, jeżeli podmiot spełnia następujące kryteria:
1)
prowadził przez okres 2 lat poprzedzających złożenie wniosku działalność w zakresie prac, o których mowa w § 1 ust. 2,
2)
posiada odpowiedni, w stosunku do wykorzystania wnioskowanego limitu, potencjał gospodarczy, finansowy i kadrowy, wyrażający się w szczególności wartością sprzedaży, wartością majątku trwałego i wielkością zatrudnienia,
3)
daje rękojmię należytego wykonywania zobowiązań wynikających z umów o dzieło oraz innych zobowiązań związanych z realizacją takich umów.
2.
Udzielenie kolejnego zezwolenia może nastąpić, jeżeli podmiot spełnia kryteria określone w ust. 1 oraz przedłoży oryginał poprzedniego zezwolenia z potwierdzeniem przez właściwy niemiecki urząd pracy stopnia wykorzystania dotychczasowego limitu, a także harmonogram zatrudnienia przy realizacji umów o dzieło, których dotyczy poprzednio udzielone zezwolenie. Wzór harmonogramu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.
Nieznaczny stopień wykorzystania limitu przydzielonego na podstawie poprzedniego zezwolenia może być podstawą do odmowy udzielenia kolejnego zezwolenia, chociażby kryteria określone w ust. 1 i 2 były spełnione.
4.
Jeżeli niespełnienie kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest następstwem przekształcenia formy prawnej, połączenia lub podziału podmiotu, to kryterium to może być uznane za spełnione, gdy podmiot, który powstał w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału, podjął działalność określoną w § 1 ust. 2 i prowadzi ją do dnia złożenia wniosku.
1.
Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:
1)
odpis z rejestru handlowego lub innego rejestru (dokumentu) stwierdzającego status oraz przedmiot przedsiębiorstwa osoby prawnej lub spółki prawa handlowego nie mającej osobowości prawnej, lecz podlegającej wpisowi do rejestru handlowego, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku podmiotu nie będącego osobą prawną,
2)
zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, że podmiot nie zalega z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych,
3)
kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym (REGON) wydanego przez właściwy urząd statystyczny,
4)
zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o średniej liczbie osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne,
5)
wypełniony arkusz informacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,
6)
kopia bilansu za ostatni rok kalendarzowy, a w przypadku podmiotów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu - rachunek wyników działalności gospodarczej za ostatni rok kalendarzowy,
7)
pisemna informacja dotycząca umowy o dzieło, której realizacja uwarunkowana jest wydaniem zezwolenia,
8)
pisemne oświadczenie o znajomości polskich i niemieckich przepisów związanych z realizacją umów o dzieło oraz zobowiązanie do przestrzegania tych przepisów.
2.
Wnioski są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń.
1.
Przydział limitu określa się w zezwoleniu w osobomiesiącach. Jeden osobomiesiąc oznacza zatrudnienie 1 osoby w okresie 1 miesiąca.
2.
Zezwolenie, w odniesieniu do jednego okresu obliczeniowego, może dotyczyć nie więcej niż 500 osobomiesięcy albo - gdy jest to korzystniejsze dla wnioskodawcy - nie więcej niż 100% wykorzystanych osobomiesięcy w poprzednim okresie obliczeniowym. Okres obliczeniowy liczy się od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.
3.
Zezwolenia wydaje się do czasu całkowitego rozdziału limitu.
4.
Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia zezwolenia podmiot nie dokona wszczęcia postępowania przed właściwym urzędem pracy w Republice Federalnej Niemiec w sprawie dopuszczenia do realizacji umowy o dzieło, zezwolenie traci ważność z mocy prawa.
5.
Podmiot obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą o wszczęciu postępowania, o którym mowa w ust. 4, oraz udokumentować ten fakt; niedopełnienie tych warunków w terminie 14 dni od dnia wszczęcia postępowania może być podstawą do odmowy udzielenia kolejnego zezwolenia.
6.
Podmiot jest obowiązany zawiadomić Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą o wydaniu decyzji przez właściwy niemiecki urząd pracy o dopuszczeniu do realizacji umowy o dzieło oraz o każdej zmianie takiej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1995 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK*

O UDZIELENIE ZEZWOLENIA W SPRAWIE PRZYDZIAŁU LIMITU ZATRUDNIENIA W CELU REALIZACJI UMOWY O DZIEŁO W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC

1. Numer identyfikacyjny (REGON) ...........................

2. Numer identyfikacji podatkowej NIP ......................

3. Wnioskodawca ............................................

(pełna nazwa)

4. Wnioskodawca ............................................

(skrócona nazwa)

Adres: ulica ...................... kod pocztowy .........

miejscowość .......................................

telefon .......... teleks .......... telefaks .....

5. Proszę o udzielenie zezwolenia w sprawie przydziału limitu

zatrudnienia w celu realizacji umowy o dzieło w Republice

Federalnej Niemiec* w okresie obliczeniowym:

od ........... do ........... osobomiesięcy .............

od ........... do ........... osobomiesięcy .............

od ........... do ........... osobomiesięcy .............

w sublimicie**..........................................

6. Nazwisko osoby, która mogłaby udzielić dodatkowych

informacji

........................................................

.................... .....................

(data) (podpis i pieczątka)

______

* Wypełnić pismem maszynowym

**Wniosek wypełnia się odrębnie dla każdego sublimitu

ZAŁĄCZNIK Nr  2

HARMONOGRAM ZATRUDNIENIA

przy realizacji umowy o dzieło nr ............. złożonej

w niemieckim urzędzie pracy wraz z zezwoleniem Ministerstwa

Współpracy Gospodarczej z Zagranicą nr ........... z dnia

..............

(osób w poszczególnych miesiącach)

XXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
lata a)

.../...

XXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
lata b)

.../...

XXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
lata c)

.../...

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ARKUSZ INFORMACYJNY

______

1. Pełna nazwa podmiotu 2.Adres

gospodarczego ...............................

(ulica, kod pocztowy, miejscowość)

...............................

(gmina, województwo)

...............................

______

3. Rok założenia 4.Aktualny stan 5.Kapitał zakładowy

zatrudnienia (akcyjny) w zł*

............. ................ ......................

_______________________________________________________________

6. Rejestracja/wpis do ewidencji

data....................... miejscowość......................

Organ rejestrowy............Numer w rejestrze................

(ewidencyjny) (ewidencji)

_______________________________________________________________

7. Specjalizacja działalności** [] [] [] []

budowni- konser- izolacja inne***

ctwo wacja

zabytków

...............................................................

...............................................................

_______________________________________________________________

8.Forma prawna przedsiębiorstwo[] spółdzielnia[] osoba fizyczna[]

podmiotu państwowe

gospodar- sp. z o.o. [] sp. akcyjna []sp. cywilna []

czego**** inna***** []

...............................................

_______________________________________________________________

9. Dane finansowe za ostatni rok kalendarzowy:

majątek trwały.............................

obrót finansowy............................

zatrudnienie na dzień 31 grudnia ........................

_______________________________________________________________

10.

Określenie prac wykonanych w krajuW latachInwestor, zleceniodawcaWartość wykonanych pracZysk netto w zł
................................................................
................................................................
................................................................

11.

Określenie prac wykonanych za granicąW latachInwestor, zleceniodawcaWartość wykonanych pracZysk netto w zł
................................................................
................................................................
................................................................

..................... ...............................

(data) ( podpis przedstawiciela

podmiotu gospodarczego)

Uprzedza się o odpowiedzialności karnej z art. 247 § 1 oraz art. 267 Kodeksu karnego, a także art. 81 ustawy karnej skarbowej za podanie we wniosku nieprawdziwych danych i informacji.

______

* Wypełnia się w przypadku spółek prawa handlowego

** Zakreślić

*** Wskazać jakie

**** Zakreślić

***** Wskazać jaka