Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1473 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 2015 r.
§  7. Warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy, uważa się za spełniony, gdy teren o powierzchni nie większej niż 2 ha włączany jest w granice specjalnej strefy ekonomicznej na rzecz pełnej realizacji rozpoczętej na terenie strefy inwestycji.