Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1473 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 2015 r.
§  4. Warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy, uważa się za spełniony, gdy:
1) inwestycja będzie realizowała usługi w zakresie usług badań naukowych i prac rozwojowych określonych działem 72 w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), zwanej dalej "PWKiU", oraz
2) w związku z inwestycją utworzonych zostanie co najmniej 50 nowych miejsc pracy lub poniesione zostaną koszty kwalifikowane inwestycji o wartości co najmniej 10 mln zł.