Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1473 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 2015 r.
§  2.
1. Warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy, uważa się za spełniony, gdy:
1) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest równa albo niższa od 60% średniej krajowej, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 500 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 350 mln zł;
2) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 60% średniej krajowej, lecz nie wyższa niż średnia krajowa, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 250 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 155 mln zł;
3) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od średniej krajowej, lecz nie wyższa niż 130% średniej krajowej, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 200 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 138 mln zł;
4) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 130% średniej krajowej, lecz nie wyższa niż 160%, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 170 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 120 mln zł;
5) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 160% średniej krajowej, lecz nie wyższa niż 200%, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 150 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 100 mln zł;
6) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 200% średniej krajowej, lecz nie wyższa niż 250%, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 100 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 70 mln zł;
7) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 250% średniej krajowej, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 50 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 17 mln zł.
1a. Od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy, uważa się za spełniony, gdy:
1) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest równa albo niższa od 60% średniej krajowej, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 400 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 280 mln zł;
2) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 60% średniej krajowej, lecz nie wyższa niż średnia krajowa, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 200 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 124 mln zł;
3) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od średniej krajowej, lecz nie wyższa niż 130% średniej krajowej, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 140 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 97 mln zł;
4) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 130% średniej krajowej, lecz nie wyższa niż 160%, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 120 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 84 mln zł;
5) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 160% średniej krajowej, lecz nie wyższa niż 200%, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 105 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 70 mln zł;
6) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 200% średniej krajowej, lecz nie wyższa niż 250%, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 70 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 50 mln zł;
7) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 250% średniej krajowej, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 35 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 12 mln zł.
2. Spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 1a, ocenia się na podstawie danych dotyczących przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 82 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.),