Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1473 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 2015 r.
§  1. Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria dotyczące warunków wymienionych w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, zwanej dalej "ustawą", których spełnienie uprawnia do objęcia specjalną strefą ekonomiczną gruntów stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy.