§ 6. - Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1258 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lipca 2023 r.
§  6. 
Wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty lub nagrody organu sprawującego nadzór pedagogiczny składa:
1)
dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole;
2)
organ prowadzący szkołę - dla dyrektora szkoły.