Kredyty zagraniczne zaciągnięte w czasie wojny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1942.6.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 1942 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 9 lipca 1942 r.
o kredytach zagranicznych zaciągniętych w czasie wojny.

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje:

Następujące kredyty zagraniczne zaciągnięte w czasie wojny przez Rząd lub organy przezeń upoważnione uznaje się za prawnie zaciągnięte w rozumieniu art. 51 ustawy konstytucyjnej:

1)
Kredyt zaciągnięty na mocy umowy z Rządem Jego Królewskiej Mości Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii z dnia 7-go września 1939 r. w wysokości £5.000.000 na działalność władz polskich w czasie wojny.
2)
Kredyt zaciągnięty na mocy umowy z Rządem Jego Królewskiej Mości Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii z dnia 2-go i 11-go września 1939 r. w wysokości niezbędnej na utrzymanie przez czas wojny na terenie Imperium Brytyjskiego polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych.
3)
Kredyt zaciągnięty na mocy umowy z Rządem Jego Królewskiej Mości Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii z dnia 3 i 7 czerwca 1940 r. na finansowanie zbrojnego wysiłku Polski.
4)
Kredyt zaciągnięty na mocy umowy z Rządem Związku Socjalistycznych Republik Rad z dnia 31-go grudnia 1941 r. w wysokości 100.000.000 rubli na cele pomocy pieniężnej obywatelom polskim na terytorium Z.S.R.R.
5)
Kredyt zaciągnięty na mocy umowy z Rządem Socjalistycznych Republik Rad z dnia 22-go stycznia 1942 r. w wysokości 300.000.000 rubli na utrzymanie Armii Polskiej na terytorium Z.S.R.R.

Warunki zaciągnięcia powyższych kredytów nie określone w wymienionych w art. 1 umowach ustali Rada Ministrów na wniosek Ministra Skarbu.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.