Kredyty studenckie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2468

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie kredytów studenckich

Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie osoby ubiegającej się o kredyt studencki uprawniającej do otrzymania kredytu studenckiego;
2)
tryb składania wniosków o kredyt studencki;
3)
zakres informacji zawartych we wniosku o kredyt studencki oraz dokumenty dołączane do wniosku;
4)
niezbędne elementy umowy kredytu studenckiego;
5)
termin zawarcia umowy kredytu studenckiego;
6)
wysokość miesięcznych transz kredytu studenckiego;
7)
szczegółowe warunki i tryb zawieszania spłaty i umarzania kredytu studenckiego;
8)
warunki i tryb rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych instytucjom kredytującym od kredytów studenckich.
Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego może złożyć student, doktorant albo osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej, zwany dalej "wnioskodawcą".
1. 
Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego zawiera:
1)
dane osobowe wnioskodawcy:
a)
imiona i nazwisko,
b)
numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
c)
datę urodzenia,
d)
adres zamieszkania;
2)
informację o innych odbywanych studiach lub kształceniu w szkole doktorskiej;
3)
informację o dotychczas ukończonych studiach, studiach doktoranckich lub szkole doktorskiej;
4)
dane wymagane przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, zwane dalej "instytucją kredytującą", dla celów oceny zabezpieczenia spłaty kredytu studenckiego;
5)
wskazanie wnioskowanej wysokości miesięcznej transzy kredytu studenckiego spośród wysokości, o których mowa w § 11 ust. 1.
2. 
Do wniosku o udzielenie kredytu studenckiego dołącza się:
1)
zaświadczenie wydane przez:
a)
rektora - w przypadku studentów,
b)
rektora albo dyrektora instytutu badawczego, instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej "instytutem PAN", międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnej ustawy działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "instytutem międzynarodowym", Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej "CMKP", prezydenta federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwanej dalej "federacją" - w przypadku doktorantów

- albo osobę przez niego upoważnioną, potwierdzające, że wnioskodawca jest odpowiednio studentem albo doktorantem;

2)
dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej - w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie odpowiednio na studia albo do szkoły doktorskiej;
3)
dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4;
4)
oświadczenia o:
a)
wysokości miesięcznego dochodu wnioskodawcy i członków jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku,
b)
liczbie członków rodziny wnioskodawcy.
3. 
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera:
1)
dane osobowe wnioskodawcy:
a)
imiona i nazwisko,
b)
numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
c)
datę urodzenia;
2)
dane dotyczące studiów albo szkoły doktorskiej:
a)
nazwę uczelni albo szkoły doktorskiej oraz podmiotu prowadzącego szkołę doktorską,
b)
nazwę kierunku i poziom studiów - w przypadku studentów,
c)
dyscypliny naukowe albo artystyczne, w których jest prowadzone kształcenie w szkole doktorskiej - w przypadku doktorantów,
d)
datę rozpoczęcia studiów albo kształcenia w szkole doktorskiej,
e)
rok i semestr studiów albo kształcenia w szkole doktorskiej,
f)
planowany termin ukończenia studiów albo kształcenia w szkole doktorskiej.
4. 
Uczelnie, instytuty badawcze, instytuty PAN, instytuty międzynarodowe, CMKP oraz federacje prowadzą ewidencje wydanych zaświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
1. 
Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego składa się w wybranej przez wnioskodawcę instytucji kredytującej, która zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej "BGK", umowę, o której mowa w art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą".
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w postaci:
1)
elektronicznej - za pomocą systemu teleinformatycznego instytucji kredytującej albo
2)
papierowej - na formularzu ustalonym przez instytucję kredytującą.
3. 
Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo uwierzytelnia przy użyciu danych uwierzytelniających, stosowanych przez instytucję kredytującą do weryfikacji, w drodze elektronicznej, posiadacza rachunku.
4. 
W przypadku składania wniosku o udzielenie kredytu studenckiego w postaci elektronicznej, dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2, dołącza się w postaci elektronicznych kopii.
5. 
Wnioskodawca na żądanie instytucji kredytującej:
1)
udziela wyjaśnień i informacji mających wpływ na udzielenie kredytu studenckiego;
2)
przedkłada oryginały dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 - w przypadku wniosku o udzielenie kredytu studenckiego złożonego w postaci elektronicznej.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej, niezwłocznie po uzyskaniu odpowiednio statusu studenta albo doktoranta, składa w instytucji kredytującej, w której złożyła wniosek o udzielenie kredytu studenckiego, zaświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1.
Instytucja kredytująca, na podstawie danych zawartych w oświadczeniach, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, ustala wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o udzielenie kredytu studenckiego zgodnie z art. 88 ustawy.
Instytucja kredytująca przekazuje BGK dane osobowe wnioskodawcy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, oraz informację o wysokości dochodu, o którym mowa w § 6.
1. 
BGK, w terminie do dnia 31 marca, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej "ministrem", zbiorczą informację o liczbie złożonych wniosków o udzielenie kredytu studenckiego, w podziale według wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy i o liczbie udzielonych kredytów studenckich, w roku poprzedzającym rok złożenia informacji.
2. 
Minister, w terminie do dnia 31 maja, na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, ustala wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniającą do otrzymania kredytu studenckiego w następnym roku akademickim.
Kredytu studenckiego nie udziela się, jeżeli:
1)
wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o udzielenie kredytu studenckiego, jest wyższa niż wysokość miesięcznego dochodu, o której mowa w § 8 ust. 2, lub
2)
ocena zabezpieczenia spłaty kredytu studenckiego dokonana przez instytucję kredytującą jest negatywna dla każdej z wysokości miesięcznej transzy kredytu studenckiego, o których mowa w § 11 ust. 1.
1. 
Umowę kredytu studenckiego zawiera się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu studenckiego, a w przypadku, o którym mowa w § 5 - w terminie 30 dni od dnia złożenia zaświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1.
2. 
Jeżeli z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy lub instytucji kredytującej nie doszło do zawarcia umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, umowa może zostać zawarta w terminie 60 dni od dnia złożenia odpowiednio wniosku albo zaświadczenia.
3. 
Umowa kredytu studenckiego zawiera następujące niezbędne elementy:
1)
okres, na jaki instytucja kredytująca udzieliła kredytu studenckiego wnioskodawcy, zwanemu dalej "kredytobiorcą";
2)
datę rozpoczęcia wypłaty miesięcznych transz kredytu studenckiego;
3)
sposób weryfikacji przez instytucję kredytującą posiadania statusu studenta albo doktoranta w okresie obowiązywania umowy - nie częściej niż dwa razy w roku;
4)
wymagane dokumenty oraz tryb zawarcia aneksu do umowy - w przypadku przedłużenia okresu wypłaty miesięcznych transz kredytu studenckiego albo zmiany wysokości miesięcznej transzy kredytu studenckiego;
5)
sposób informowania przez kredytobiorcę instytucji kredytującej o okolicznościach, o których mowa w art. 100 ust. 2 pkt 1-4 ustawy;
6)
sposób ustalenia przez instytucję kredytującą harmonogramu spłaty kredytu studenckiego;
7)
sposób zmniejszenia miesięcznej wysokości raty kredytu studenckiego;
8)
wysokość odsetek od kredytu studenckiego spłacanych przez kredytobiorcę;
9)
okres wypowiedzenia umowy przez instytucję kredytującą - w przypadku, o którym mowa w art. 100 ust. 2 pkt 5 ustawy.
1. 
Wysokość miesięcznej transzy kredytu studenckiego wynosi 400 zł, 600 zł, 800 zł albo 1000 zł.
2. 
Kredytobiorca może złożyć w instytucji kredytującej, z którą zawarł umowę kredytu studenckiego, wniosek o zmianę wysokości miesięcznej transzy kredytu studenckiego.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokumenty potwierdzające dane wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zabezpieczenia spłaty kredytu studenckiego.
1. 
Na wniosek kredytobiorcy spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może zostać zawieszona przez instytucję kredytującą, jeżeli kredytobiorca znalazł się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej w szczególności utratą przez niego lub jego małżonka stałego źródła dochodu lub zdarzeniem losowym, powodującym krótkotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w tym chorobą kredytobiorcy lub członka jego rodziny, koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkodą spowodowaną przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. 
Okresy zawieszenia spłaty kredytu studenckiego wraz z odsetkami sumuje się, przy czym ich łączny okres nie może być dłuższy niż określony w art. 102 ust. 1 ustawy.
1. 
Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję kredytującą:
1)
w 50% - w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
2)
w 35% - w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,
3)
w 20% - w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10%

- najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim.

2. 
Przy obliczaniu liczby osób w grupach, o których mowa w ust. 1, liczbę niecałkowitą zaokrągla się w górę do liczby całkowitej.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się zaświadczenie potwierdzające znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów odpowiednio studiów albo szkół doktorskich, o których mowa w ust. 1. Przepisy § 3 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. 
Rektor, w porozumieniu z samorządem studenckim, a w przypadku szkoły doktorskiej - rektor albo dyrektor instytutu badawczego, instytutu PAN, instytutu międzynarodowego, CMKP, albo prezydent federacji, w porozumieniu z samorządem doktorantów, w terminie do dnia 31 grudnia, sporządza i ogłasza listy rankingowe najlepszych absolwentów odpowiednio studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub szkół doktorskich, w poprzednim roku akademickim.
5. 
Instytucja kredytująca rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.
6. 
Umorzeniu, o którym mowa w ust. 1, podlega część kredytu studenckiego w wysokości określonej w ust. 1, wypłaconego w okresie:
1)
studiów pierwszego stopnia,
2)
studiów drugiego stopnia,
3)
jednolitych studiów magisterskich,
4)
kształcenia w szkole doktorskiej

- pozostałego do spłaty na dzień złożenia przez kredytobiorcę wniosku o umorzenie do instytucji kredytującej.

1. 
Kredytobiorca, nie wcześniej niż 60 dni przed rozpoczęciem spłaty kredytu studenckiego, może złożyć do ministra wniosek o umorzenie kredytu studenckiego, jeżeli po zawarciu umowy kredytu studenckiego:
1)
znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej spowodowanej w szczególności utratą przez niego lub jego małżonka stałego źródła dochodu skutkującego koniecznością korzystania ze świadczeń z systemu pomocy społecznej lub zdarzeniem losowym powodującym długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w tym chorobą lub niepełnosprawnością kredytobiorcy lub członka jego rodziny, koniecznością sprawowania opieki nad chorym lub niepełnosprawnym członkiem jego rodziny, szkodą spowodowaną przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę albo
2)
trwale utracił zdolność do spłaty zobowiązań spowodowaną w szczególności całkowitą i nieodwracalną niezdolnością kredytobiorcy do podjęcia działalności gospodarczej, wykonywania pracy lub świadczenia usług przynoszących przychód lub wynagrodzenie.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, i harmonogram spłaty kredytu studenckiego.
3. 
Umorzeniu, o którym mowa w ust. 1, podlega pozostała do spłaty na dzień umorzenia kredytu:
1)
część kredytu studenckiego - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
całość kredytu studenckiego - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
1. 
Instytucja kredytująca może umorzyć kredyt studencki w całości w przypadku:
1)
śmierci kredytobiorcy - na podstawie aktu zgonu lub
2)
braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy - po wyczerpaniu wszystkich możliwych środków prawnych dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy

- w terminie 30 dni odpowiednio od dnia otrzymania aktu zgonu lub stwierdzenia wyczerpania środków prawnych dochodzenia roszczeń.

2. 
Umorzeniu, o którym mowa w ust. 1, podlega kredyt studencki pozostały do spłaty na dzień jego umorzenia.
1. 
BGK przekazuje instytucji kredytującej, ze środków Funduszu Kredytów Studenckich, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy, zwanego dalej "Funduszem":
1)
całą kwotę odsetek należnych od kredytu studenckiego:
a)
w okresie studiów albo kształcenia w szkole doktorskiej lub urlopów od zajęć, lub innych przerw w studiach albo kształceniu w szkole doktorskiej, udzielonych zgodnie odpowiednio z regulaminem studiów albo regulaminem szkoły doktorskiej,
b)
w okresie od zakończenia studiów albo kształcenia w szkole doktorskiej do terminu rozpoczęcia spłaty kredytu studenckiego,
c)
od umorzonego kredytu studenckiego, naliczonych od dnia umorzenia do dnia przekazania środków i dotychczas niespłaconych,
d)
w okresie od utraty statusu studenta albo doktoranta do terminu rozpoczęcia spłaty kredytu studenckiego,
e)
w okresie zawieszenia spłaty kredytu studenckiego, o którym mowa w § 12 ust. 1;
2)
część odsetek należnych od kredytu studenckiego stanowiącą różnicę między odsetkami wynikającymi z umowy kredytu studenckiego a odsetkami spłaconymi przez kredytobiorcę;
3)
środki odpowiadające kwocie kredytu studenckiego umorzonego w przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 1, § 14 ust. 1 i § 15 ust. 1.
2. 
Instytucja kredytująca przekazuje BGK:
1)
niezwłocznie - informację o umorzeniu kredytu studenckiego - w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 1, § 14 ust. 1 lub § 15 ust. 1;
2)
do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni - informację o:
a)
kwocie odsetek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlegających spłacie ze środków Funduszu,
b)
wymagalności odsetek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, objętych zapotrzebowaniem,
c)
uprawnieniu kredytobiorców, których zobowiązanie stanowi podstawę naliczenia odsetek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, do spłaty odsetek ze środków Funduszu,
d)
spłacie odsetek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, należnych od kredytobiorców po rozpoczęciu spłaty kredytu studenckiego;
3)
do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie kwartału za poprzedni kwartał - rozliczenie:
a)
udzielonych kredytów studenckich,
b)
wypłaconych miesięcznych transz kredytów studenckich,
c)
dokonanych przez kredytobiorców spłat kredytów studenckich i odsetek,
d)
umorzonych kredytów studenckich.
3. 
BGK przekazuje instytucji kredytującej środki, o których mowa w ust. 1, w terminie 15 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
4. 
BGK niezwłocznie przekazuje ze środków Funduszu na własny rachunek bankowy środki odpowiadające kwocie umorzonego kredytu studenckiego, w przypadku gdy kredyt został objęty poręczeniem BGK udzielonym na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1808).
W sprawach o udzielenie kredytu studenckiego wszczętych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r. banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zawierają umowy kredytu studenckiego w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Przy udzielaniu kredytów studenckich w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. uwzględnia się wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie osoby ubiegającej się o kredyt studencki uprawniającą do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2018/2019, ogłoszoną przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 357).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 2
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz. U. poz. 1905), które traci moc z dniem 31 grudnia 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669).