Kredyty dodatkowe w budżecie na okres od 1 kwietnia 1946 r. do 31 grudnia 1946 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.30.127

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1946 r.

DEKRET
z dnia 10 grudnia 1946 r.
o kredytach dodatkowych w budżecie na okres od 1 kwietnia 1946 r. do 31 grudnia 1946 r.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Wydatki ustalone w budżecie załączonym do ustawy skarbowej z dnia 20 września 1946 r. na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 284) zwiększa się w grupie A. Administracja o łączną kwotę zł 4.082.084.081 oraz w grupie B. Przedsiębiorstwa i Zakłady o łączną kwotę zł 49.000.000 według zestawienia załączonego do niniejszego dekretu.

W budżecie załączonym do ustawy skarbowej z dnia 20 września 1946 r. na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 284) zwiększa się dochody w grupie A. Administracja w części 11 w dziale 3 § 20 o kwotę zł 1.559.451.266.

Wydatki wymienione w art. 1 będą pokryte w trybie przewidzianym w art. 2 ustawy skarbowej z dnia 20 września 1946 r. na okres od 1 kwietnia 1946 r. do 31 grudnia 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 284).

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Skarbu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1946 r.

ZAŁĄCZNIK

A. Administracja.

DziałRozdziałParagrafNazwa części, działu, rozdziału i paragrafuWydatki
podstawoweuzupełniające
w złotych
Część 3. Prezydium Rady Ministrów. 512.903.000-
1 Zarząd centralny 462.834.000-
10Fundusz dyspozycyjny 18.000.000-
11Subwencje 350.000.000-
17Pomoc dla zasłużonych przedstawicieli nauki, sztuki i działaczy społecznych 3.000.000-
23Mieszana Komisja Płac 2.599.000-
24Państwowa Rada do walki z alkoholizmem i narkomanią 4.235.000-
25Komisarz Rządu dla spraw produktywizacji ludności żydowskiej w Polsce 85.000.000-
2 Centralny Urząd Planowania 43.000.000-
18Komisja do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw 43.000.000-
5Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 2.870.000-
2Różne świadczenia osobowe 2.495.000-
5Pomieszczenie 225.000-
6aOpłaty pocztowe, telegraficzne i telefoniczne 150.000-
11 Rada Szkół Wyższych 4.199.000-
1Płace 495.000-
2Różne świadczenia osobowe 85.000-
2aUbezpieczenie społeczne 64.000-
3Podróże służbowe i przesiedlenia 100.000-
4Środki lokomocji 200.000-
5Pomieszczenie 640.000-
6Wydatki biurowe 145.000-
8Specjalne wydatki rzeczowo-administracyjne 2.470.000-
Część 4. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 221.077.000-
2 Urzędy Zagraniczne 185.387.000-
15Urzędy dyplomatyczno-konsularne 185.387.000-
3Fundusze specjalne 35.690.000-
19Udział Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych 35.690.000-
Część 5. Ministerstwo Obrony Narodowej.1.122.846.230-
Część 7. Ministerstwo Ziem Odzyskanych. 215.000.000-
1 Zarząd centralny 100.000.000-
8Specjalne wydatki rzeczowo-administr. 100.000.000-
3Państwowy Urząd Repatriacyjny 115.000.000-
2Oddziały Wojewódzkie P.U.R. 40.000.000-
16Zasiłki doraźne dla repatriantów i przesiedleńców 40.000.000-
5Pełnomocnicy Rzeczypospolitej Polskiej za granicą oraz urzędy dla spraw repatriacji z Z.S.R.R. i z państw zachodnioeuropejskich 75.000.000-
15Akcja zagraniczna 75.000.000-
Część 8. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. 684.732.036-
1 Zarząd centralny 43.000.000-
2Wojewódzkie i powiatowe urzędy bezpieczeństwa publicznego 32.127.000-
3Milicja Obywatelska 34.000.000-
5Intendentura 560.605.036-
6Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego 15.000.000-
Część 9. Ministerstwo Sprawiedliwości. 12.630.341-
1 Zarząd centralny 7.100.000-
5Pomieszczenie 6.500.000-
8Specjalne wydatki rzeczowo-administr. 600.000-
2Wymiar Sprawiedliwości 5.530.341-
18Rejonowe Sądy Wojskowe 5.530.341-
Część 17. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. 31.100.000-
8Świadczenia socjalne w zakresie opieki 31.100.000-
22Rozprowadzenie darów U.N.R.R.A. i innych 1.100.000-
30Pomoc dla Centralnego Komitetu Żydów w Polsce 30.000.000-
Część 20. Ministerstwo Zdrowia. 18.000.000-
8Nadzwyczajny Komisariat do walki z epidemiami 18.000.000-
24Akcja oczyszczania miast 18.000.000-
Część 22. Ministerstwo Żeglugi i Handlu Zagranicznego. 53.795.474-
1 Zarząd centralny 53.795.474-
16Udział w kosztach U.N.R.R.A. 20.986.194-
22Dary w węglu dla U.N.R.R.A. i Jugosławii 32.809.280-
Część 24. Emerytury i renty. 210.000.000-
Emerytury 210.000.000-
1Emerytury cywilne 150.000.000-
2Emerytury wojskowe 59.000.000-
4Pośmiertne 1.000.000-
Część 26. Ogólny zarząd skarbowy.1.000.000.000-
114Wydatki nieprzewidziane lub preliminowane w niedostatecznej wysokości1.000.000.000-
Ogólna suma wydatków podstawowych4.082.084.081
Ogólna suma wydatków uzupełniających-
Razem wydatków A. Administracja4.082.084.081
DataRozdziałParagrafNazwa części, działu, rozdziału i paragrafuDochody
podstawoweuzupełniające
w złotych
320Część 11. Ministerstwo Przemysłu.1.559.451.266-
Centralne Zarządy Przemysłowe1.559.451.266-
Różnica między ceną stałą a komercyjną1.559.451.266-
Ogólna suma dochodów podstawowych1.559.451.266
Ogólna suma dochodów uzupełniających-
Razem dochodów A. Administracja1.559.451.266-
B. Przedsiębiorstwa i zakłady.
DataRozdziałParagrafNazwa części, działu, rozdziału i paragrafuRozchody
podstawoweuzupełniające
w złotych
3Część 19. Ministerstwo Informacji i Propagandy.49.000.000-
Polskie Radio49.000.000-
Ogólna suma rozchodów B. Przedsiębiorstwa i zakłady49.000.000-