Kredyty dodatkowe na 1947 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.12.93

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1947 r.

USTAWA
z dnia 25 lutego 1948 r.
o kredytach dodatkowych na 1947 r.

Wydatki, ustalone w budżecie, załączonym do ustawy skarbowej z dnia 1 lipca 1947 r. na okres od 1 stycznia 1947 r. do 31 grudnia 1947 r. (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 257), zwiększa się: w grupie A. Administracja o kwotę 12.013.760.000 zł oraz w grupie B. Przedsiębiorstwa i Zakłady o kwotę 301.700.000 zł według załączonego do niniejszej ustawy zestawienia.

Wydatki, wymienione w art. 1, mają pokrycie w dodatkowej wpłacie Ministerstwa Przemysłu i Handlu tytułem różnicy cen komercyjnych w dz. 1 rozdz. 1 § 21 w sumie 6.970.000.000 zł oraz w ogólnej nadwyżce budżetowej.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiazującą od dnia 1 stycznia 1947 r.

ZAŁĄCZNIK

A. ADMINISTRACJA

DziałRozdziałParagrafNazwa części, działu, rozdziału i paragrafuWydatki w złotych
Ogółem12.013.760.000
Część 5 Ministerstwo Obrony

Narodowej

769.860.000
1Utrzymanie wojska 195.000.000
6Nowe budownictwo i gruntowny remont125.000.000
9Wojska bezpieczeństwa wewnętrznego99.860.000
10Wydatki specjalne wojska350.000.000
Część 8 Ministerstwo

Bezpieczeństwa Publicznego

160.140.000
2Wojewódzkie i powiatowe urzędy bezpieczeństwa publicznego32.000.000
3Milicja Obywatelska73.240.000
4Więziennictwo54.900.000
Część 10 Ministerstwo Skarbu265.260.000
1 Zarząd centralny20.000.000
2bDodatki wyrównawcze20.000.000
2 Władze i urzędy skarbowe212.460.000
2bDodatki wyrównawcze172.000.000
5Pomieszczenie4.000.000
6Wydatki biurowe12.000.000
9Remont i konserwacja nieruchomości6.000.000
15Komisje podatkowe18.460.000
3 Władze celne11.500.000
2bDodatki wyrównawcze11.500.000
4 Ochrona skarbowa20.400.000
1 Główny Inspektorat Ochrony

Skarbowej

1.800.000
2bDodatki wyrównawcze1.800.000
2 Okręgowe inspektoraty ochrony

skarbowej

18.600.000
2bDodatki wyrównawcze18.600.000
7 Prokuratoria Generalna900.000
2bDodatki wyrównawcze900.000
Część 15 Ministerstwo Oświaty 78.500.000
1 Zarząd centralny5.500.000
5Pomieszczenie5.500.000
3 Szkolnictwo ogólnokształcące9.000.000
4 Zakłady kształcenia nauczycieli9.000.000
5Pomieszczenie9.000.000
4 Szkolnictwo zawodowe14.000.000
5Pomieszczenie14.000.000
5 Nauka i szkolnictwo akademickie50.000.000
1 Szkolnictwo akademickie50.000.000
5Pomieszczenie50.000.000
Część 21 Ministerstwo Odbudowy 200.000.000
1 Zarząd centralny200.000.000
26Zwiększenie udziałów Skarbu Państwa w Centrali Materiałów Budowlanych200.000.000
Część 24 Emerytury i renty270.000.000
1 Emerytury180.000.000
1Emerytury cywilne120.000.000
2Emerytury wojskowe60.000.000
2 Zaopatrzenie osób szczególnie

zasłużonych oraz zasiłki

nieoparte na innych tytułach

prawnych

57.400.000
4 Pensje32.600.000
1Pensje weteranów powstań narodowych1.000.000
4Zaopatrzenie b. skazańców politycznych1.600.000
6Zasiłki dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego30.000.000
Część 26 Ogólny zarząd skarbowy10.270.000.000
1 Ogólny zarząd skarbowy10.270.000.000
26Dotacje na kapitały obrotowe państwowych przedsiębiorstw przemysłowych10.270.000.000
B.PRZEDSIĘBIORSTWA I ZAKŁADY
Ogółem301.700.000
Część 3 Prezydium Rady Ministrów50.700.000
12Polskie Radio50.700.000
Część 14 Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych251.000.000
9Zarząd Państwowych Nieruchomości Ziemskich251.000.000