Kredyt Skarbu Państwa w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej. - Dz.U.1923.38.251 - OpenLEX

Kredyt Skarbu Państwa w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.38.251

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1923 r.

USTAWA
z dnia 24 marca 1923 r.
o kredycie Skarbu Państwa w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawy następujące] treści:

Upoważnia się Ministra Skarbu do zaciągnięcia na pokrycie niedoboru budżetowego dalszej pożyczki w Polskiej Krajowe] Kasie Pożyczkowej do wysokości 1,800.000.000.000 marek polskich, łącznie z kwotą 370.000.000.000 mkp., ustaloną w art. 1 ustawy z dn. 25 września 1922 r. (Dz. U. R. P. z 1922 roku № 84, poz. 748).

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.