Przepisy przejściowe i końcowe - Rozdział 7 - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Rozdział 7 - Przepisy przejściowe i końcowe - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.

Rozdział  7

Przepisy przejściowe i końcowe

1. 
Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Konsument ma prawo do otrzymywania informacji na podstawie art. 36, art. 38 i art. 42-44, w przypadku umów o kredyt odnawialny zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz w przypadku zmiany tych umów.

Traci moc ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. poz. 1081, z późn. zm.).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia 4 .

4 Ustawa została ogłoszona w dniu 17 czerwca 2011 r.