Wpis do rejestru pośredników kredytowych - Rozdział 5aa - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Rozdział 5aa - Wpis do rejestru pośredników kredytowych - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.

Rozdział  5aa 

Wpis do rejestru pośredników kredytowych

1. 
Pośrednik kredytowy może podjąć wykonywanie działalności pośrednictwa w zakresie kredytów konsumenckich po uzyskaniu wpisu w dziale drugim rejestru pośredników kredytowych, o którym mowa w art. 62 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027 i 2320), zwanego dalej "rejestrem".
2. 
Pośrednikiem kredytowym może być wyłącznie:
1)
osoba fizyczna, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
2)
osoba prawna, której członkowie zarządu spełniają warunek, o którym mowa w pkt 1;
3)
spółka nieposiadająca osobowości prawnej, której wspólnicy albo członkowie zarządu spełniają warunek, o którym mowa w pkt 1.
3. 
Za dzień rozpoczęcia działalności pośrednictwa w zakresie kredytów konsumenckich uważa się dzień dokonania wpisu do rejestru.
1. 
Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu zamierzającego podjąć wykonywanie działalności pośrednictwa w zakresie kredytów konsumenckich.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
firmę przedsiębiorcy;
2)
siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres przedsiębiorcy;
3)
imiona i nazwiska oraz numery PESEL członków zarządu - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną;
4)
imiona i nazwiska oraz numery PESEL członków zarządu albo wspólników - w przypadku przedsiębiorcy będącego spółką nieposiadającą osobowości prawnej;
5)
numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej 3 ;
6)
NIP przedsiębiorcy.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw, o których mowa w art. 59da ust. 2 pkt 1.
4. 
Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje wpisu do rejestru w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
1. 
Podmiot składający wniosek, o którym mowa w art. 59db ust. 1, jest obowiązany wnieść opłatę w wysokości 600 zł.
2. 
Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze oraz wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru podlegają opłacie w wysokości 200 zł.
3. 
Koszty prowadzenia rejestru są pokrywane z opłat, o których mowa w ust. 1 i 2.

Pośrednik kredytowy informuje Komisję Nadzoru Finansowego o zmianie danych objętych wpisem do rejestru niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

1. 
Komisja Nadzoru Finansowego odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wpisu do rejestru, jeżeli podmiot ubiegający się o wpis do rejestru nie spełnia warunków, o których mowa w art. 59da ust. 2.
2. 
Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje niezwłocznie wykreślenia wpisu z rejestru dotyczącego podmiotu, który przestał spełniać warunki, o których mowa w art. 59da ust. 2.
3 Obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej określona w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2018.647), która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r., na podstawie art. 202 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U.2018.650), która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.