[Przeliczenie kredytu w walucie obcej] - Art. 6. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Przeliczenie kredytu w walucie obcej] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  6.  [Przeliczenie kredytu w walucie obcej]

Wartość kwoty kredytu konsumenckiego udzielanego w walucie innej niż waluta polska, stanowi równowartość kwoty kredytu wyrażonej w walucie polskiej ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu tej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia kwartału poprzedzającego dzień zawarcia umowy.