[Nieprzekazanie informacji o wykonaniu zobowiązania lub innej jego zmianie] - Art. 59g. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 59g. - [Nieprzekazanie informacji o wykonaniu zobowiązania lub innej jego zmianie] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  59g.  [Nieprzekazanie informacji o wykonaniu zobowiązania lub innej jego zmianie]
1. 
Kto, będąc do tego obowiązanym, nie przekazuje do instytucji utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe informacji o całkowitym wykonaniu zobowiązania albo jego wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania albo korekcie jego wysokości oraz o nowo powstałych zobowiązaniach w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przekazanie informacji, podlega grzywnie do 30 000 złotych.
2. 
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, będąc członkiem zarządu podmiotu będącego kredytodawcą w rozumieniu art. 5 pkt 2a lub osobą uprawnioną do jego reprezentacji.