Art. 59do. - [Wpłaty instytucji pożyczkowych na pokrycie kosztów nadzoru] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2024 r.
Art.  59do.  [Wpłaty instytucji pożyczkowych na pokrycie kosztów nadzoru]
1. 
Instytucje pożyczkowe są obowiązane do wnoszenia rocznych wpłat na pokrycie kosztów nadzoru w kwocie nie wyższej niż 0,5% sumy przychodów uzyskanych z działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego za poprzedzający rok obrotowy i nie mniejszej niż równowartość w złotych 5000 euro, przeliczonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym powstało zobowiązanie.
2. 
Instytucje pożyczkowe przekazują Komisji Nadzoru Finansowego deklaracje o dokonaniu wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru. Przepis art. 59dg ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. 
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
terminy wnoszenia, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1,
2)
sposób i terminy rozliczania należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1,
3)
wzór deklaracji o dokonaniu wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru

- mając na względzie, aby wysokość wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nie wpływała w istotny sposób na zwiększenie kosztów działalności podmiotów obowiązanych do ich uiszczenia, konieczność zapewnienia skuteczności sprawowanego nadzoru oraz możliwość składania deklaracji o dokonaniu wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.