[Odmowa wpisu; wykreślenie wpisu] - Art. 59de. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 59de. - [Odmowa wpisu; wykreślenie wpisu] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  59de.  [Odmowa wpisu; wykreślenie wpisu]
1. 
Komisja Nadzoru Finansowego odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wpisu do rejestru, jeżeli podmiot ubiegający się o wpis do rejestru nie spełnia warunków, o których mowa w art. 59da ust. 2.
2. 
Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje niezwłocznie wykreślenia wpisu z rejestru dotyczącego podmiotu, który przestał spełniać warunki, o których mowa w art. 59da ust. 2.