Art. 59ag. - [Odmowa wpisu; wykreślenie wpisu] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2024 r.
Art.  59ag.  [Odmowa wpisu; wykreślenie wpisu]
1. 
Komisja Nadzoru Finansowego odmawia wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, jeżeli podmiot ubiegający się o wpis do rejestru nie spełnia warunków, o których mowa w art. 59a.
2. 
Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje niezwłocznie wykreślenia wpisu z rejestru instytucji pożyczkowych dotyczącego podmiotu, który przestał spełniać warunki, o których mowa w art. 59a, lub który został wykreślony z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.