Art. 49. - [Obniżenie całkowitego kosztu kredytu] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2023 r. do: 28 września 2023 r.
Art.  49.  [Obniżenie całkowitego kosztu kredytu]
1. 
W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.
2. 
W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio.